نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بررسی روند تغییرات نگرشی و مطالبات سیاسی نسل سوم در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی برای سیاستمداران و سیاستگذاران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اهمیت به این دلیل است که با بررسی روند تغییرات نگرشی و مطالبات سیاسی نسل جوان می‌توان نسبت به برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه اقدام نمود و از تبعات منفی روند تغییرات جلوگیری کرد. در این تحقیق تلاش شده با استفاده از سه پیمایش ملی و معتبر کشور روند تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه مشارکت سیاسی، احساس امنیت و آزادی، اثربخشی سیاسی و احساس رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که فرایند مشارکت در انتخابات در سال 1382 و 1394 در حد قابل قبولی بوده اما در سال 1389 متاثر از اتفاقات سال 1388 میزان تمایل به مشارکت سیاسی کاهش یافت احساس امنیت در سال‌های 1382 و 89 در حد قابل قبولی بوده اما در سال 1394 این متغییر کاهش یافت احساس اثر بخشی سیاسی در سال‌های 82 و 94 قابل قبول نیست اما در سال 94 در حد قابل قبولی ارزیابی می‌شود رضایت از زندگی در سال‌های 82 و 94 قابل قبول ارزیابی نمی‌شود اما این امر در سال 1389 مثبت ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic approach to the political changes and demands of the third generation of the revolution based on national survey data (80s and 90s)

نویسندگان [English]

  • meisam darabi 1
  • Abbas ali Rahbar 2
  • Meghdad Pirhayati 3

1 Master of Political Science, Allameh Tabatabai University

2 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University

3 PhD student in Political Science, Islamic Azad University, Tehran Branch

چکیده [English]

Examining the trend of attitudes and political demands of the third generation in the field of political and social issues is of special importance for politicians, political, social and cultural policymakers. This is important because it examines trends in attitudes and political demands

The younger generation can be carefully planned in this regard and avoid the negative consequences of the change process. In this research, using three national and prestigious surveys of the country, the process of changing the attitude of the third generation of the revolution in the field of political participation, feeling of security

And examine freedom, political effectiveness, and a sense of life satisfaction. Findings show that the process of participation in the elections in 1382 and 1394 was acceptable, but in 1389, due to the events of 1388, the tendency to participate in politics decreased.

The feeling of security in 1382 and 89 was acceptable, but in 1394 this variable decreased. The feeling of political effectiveness in 82 and 94 is not acceptable, but in 94 it is considered acceptable. Life satisfaction in 82 and 94 is acceptable. Accept evaluation

Not, but this is considered positive in 1389.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude changes
  • third generation
  • political participation
  • sense of security and freedom
  • political effectiveness
  • sense of life satisfaction