فهرست داوران

دکتر مهدیه حیدری: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر محمدرضا دهشیری: دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دکتر الهام رسولی ثانی آبادی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

دکتر علیرضا رضایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر جواد صالحی: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

دکتر گارینه کشیشیان سیرکی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر توکل کوهی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه 

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه 

دکتر محدثه حیدری: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه