راهنمای تدوین مقالات فصلنامه راهبرد سیاسی
تذکر مهم: در صورتی که 1. فرم مالکیت معنوی اثر و 2. فرم تعارض منافع تکمیل و به همراه مقاله ارسال نگردد، مقاله عودت داده خواهد شد( ارسال هر دو فرم اجباری است).

 

1. مقاله باید ساختار علمی‌ لازم را داشته باشد. 

2. مقاله ارسالی باید معیار مقاله علمی ‌- پژوهشی را داشته و به‌گونه‌ای نسبت به مطالب موجود نوآوری داشته باشد. موضوعات کلان و راهبردی باشند.

3. چکیده‌ حداکثر دارای 180 واژه و دربردارنده‌ عنوان و موضوع مقاله، روش و مهم‌ترین نتایج تحقیق، به همراه فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به فارسی و انگلیسی ضمیمه‌ مقاله شود.

4. عناوین اصلی مقاله با اعداد 1، 2 و... مشخص گردد. عناوین فرعی در سطر مجزایی به‌صورت 1-1.، 1-2. و... نشان داده شوند. عناوین جزیی‌تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند و با ارقام‌ 1-1-1.، 1-1-2. و... مشخص شوند.

5. عناوین جداول به‌صورت روشن و گویا در ابتدای جدول ذکر شود. نشانی جداول اقتباسی در ذیل آنها داده شود.

6. تصاویر و یا نمودارها مجزا از جداول شماره‌گذاری شوند.

7. ارجاع منابع در متن مقاله و به روش درون‌متنی در داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

.7-1 منابع فارسی: (نام‌خانوادگی‌ مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (موسوی، 1396: 34).

7-2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام‌خانوادگی مؤلف)؛ مثال: (Morgan, 1965:71).

7-3. تکرار ارجاع یا اسناد مانند نوبت اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid.,…) خودداری شود.

7-4. چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

8 معادل انگلیسی اسامی‌خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود.

9. توضیحات اضافی، در انتهای مقاله در بخش پانوشت‌ها درج گردد. ارجاع و اسناد مطالب در پانوشت‌‌ها مانند متن مقاله، مطابق روش درون‌متنی خواهد بود.

10. فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین، به‌طور جداگانه و مطابق نگارش کتابنامه به‌صورت زیر ارائه شود:

* کتاب: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب (ایرانیک و سیاه)، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.

* مقاله مجله: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام مقاله، نام مجله (ایتالیک،‌ایرانیک و سیاه)، شماره مجله، صفحه.

* مقاله دایرهْ المعارف: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، نام دایرهْ المعارف (ایرانیک،‌ایتالیک و سیاه)، (جلد، صفحه)، محل نشر: نام ناشر.

* مقاله روزنامه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ، روز، ماه، سال)، عنوان مقاله، نام روزنامه (ایرانیک و سیاه)، شماره‌ صفحه.

*مقاله وب سایت: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله (ایرانیک و سیاه)، بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال)، نام ناشر سایت، آدرس سایت.

11. بخش نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مطالب جزء الزامی‌مقاله می‌باشد.

12. از هر گونه سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات در مقاله خودداری گردد.

13. حجم مقالات با توجه به صفحه‌بندی فصلنامه کمتر از 20 صفحه، 300 کلمه‌ای و بیشتر از 25 صفحه نباشد.

14. نویسنده به همراه مقاله، یادداشتی مبنی بر‌اینکه مقاله خود را جهت چاپ به مجله دیگری نسپرده است، ارسال نماید. در غیر‌این صورت «راهبرد سیاسی» از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.

15. در صورتی که نویسنده دانشجو باشد، نامه همکاری استاد خود را در مقاله با امضای ‌ایشان، به پیوست ارسال نماید.

 

داوری و چاپ

1. مقاله دریافتی نخست توسط هیئت تحریریه راهبرد سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مناسب چاپ تشخیص داده شود، برای ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب نظر، ارسال خواهد شد.

2. هیئت تحریریه راهبرد سیاسی در قبول و یا رد و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد و از عودت آنها معذور است.

3. مسئولیت مطالب مقالات از هر نظر، بر عهده نویسنده است.

اطلاعات پرداخت به شرح ذیل است:

1. مبلغ 30میلیون ریال(سه میلیون تومان) برای پذیرش نهائی پرداخت گردد.

2. شماره کارت به نام مدیر مسئول فصلنامه راهبرد سیاسی بنام سید محمدرضا موسوی به شماره 6063731114789051 بانک مهر ایران

(شماره شبا:  IR 090600420902510705938001 ).

3. در فیش واریزی درج کنید بابت ارزیابی مقاله کد ... نشریه ... (کد مقاله و نام نشریه را حتما بنویسید.)

4. پس از آنکه مقاله در قسمت " مقالات ارسال شده به نویسنده برای پرداخت هزینه" در صفحه شخصی نویسنده مسئول قرار گرفت، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگزاری و ارسال کنید.

5. اصل فیش واریزی را تا زمان دریافت نامه پذیرش و تعیین نوبت چاپ نزد خود نگه دارید.