نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در تاریخ جهان انقلاب هایی رخ داده و ممکن است بین این انقلاب ها تشابهات و تمایز های فراوانی وجود داشته باشد. مقایسه‌ی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب‌هایی چون: انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و… یک الگوی تحلیلی مناسب برای فهم دقیق‌تر ابعاد و اثرات این انقلاب در اختیار ما می‌گذارد. مقاله حاضر، به بررسی، مقایسه و تطبیق دو انقلاب ایران و فرانسه، تفاوت ها و شباهت های میان دو انقلاب و تطبیق آن ها با نظریه کرین برینتون می پردازد. مقایسه پدیده های مشابه می تواند در شناخت هر چه بیشتر آنها مفید واقع شود. برای این منظور شرایط اقتصادی، شرایط نظامی، حمایت بین المللی، شرایط سیاسی و ... مرحله قبل و بعد از پیروزی دو انقلاب بزرگ دنیا یعنی انقلاب فرانسه، با انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  بین دو انقلاب ایران و فرانسه در برخی از ویژگی ها مانند ایدئولوژی فراگیر، تأثیرات جهانی و بین المللی، اجتماعی بودن انقلاب و خلق گفتمان‌های جدید سیاسی مانند برابری،آزادی و ... نقاط مشترکی وجود دارد. ولی در‌ زمینه ‌شکل‌گیری انقلاب و تطبیق مراحل چهارگانه‌ی موجود در نظریه برینتون، بین دو انقلاب ایران و فرانسه تفاوت های بنیادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Iranian Revolution and the French Revolution Based on Crane Brenton's Theory

نویسندگان [English]

  • masoud akhavan kazemi 1
  • omid shokraneh Arzanagi 2

1 Associate Professor of Political Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Master's degree student in Sociology of the Islamic Revolution, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

There have been revolutions in the history of the world, and there may be many similarities and differences between these revolutions. A comparative comparison of the Islamic Revolution with revolutions such as the French Revolution, the Russian Revolution, and مناسب provides us with a suitable analytical model for a more accurate understanding of the dimensions and effects of this revolution. The present article examines, compares and adapts the two Iranian and French revolutions, the differences and similarities between the two revolutions, and their application to Crane Brenton's theory. Comparing similar phenomena can be helpful in understanding them as much as possible. For this purpose, economic conditions, military conditions, international support, political conditions, etc., the stage before and after the victory of the two great world revolutions, ie the French Revolution, have been studied and compared with the Islamic Revolution of Iran. The results show that there are commonalities between the two Iranian and French revolutions in some respects, such as pervasive ideology, global and international influences, the social nature of the revolution, and the creation of new political discourses such as equality, freedom, and so on. . But there are fundamental differences between the two Iranian and French revolutions in terms of the formation of the revolution and the implementation of the four phases of Brenton's theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Iran
  • France
  • Brighton
آبراهامیان، یرواند (1381). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی و لیلایی، تهران: نشر نی.
اویسی فردویی، قاسم (1391). «مطالعه ی تطبیقی انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 49و50، صص93-97.
برینتون، کرین (1366). کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نو.
برینتون، کرین (1898-1986م). کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، 1397، تهران: انتشارات تمدن علمی.
بشیریه، حسین (1374). انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی).
 khamenei.ir.
پرسمان دانشگاهیان، معنای ترمیدور.27/4/1387. 5905//www.porseman.com/article
پناهی، محمد حسین (1391). نظریه های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها، تهران: انتشارات سمت.
راه چمندی، هادی و کلانتری، عبدالحسین (1392). «جایگاه امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی بر اساس نظریه مراحل تحول انقلاب برینتون»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 2، شماره 6، صص1-26.
شبان نیا، قاسم (1391). «ارزیابی نظریه چرخش انقلاب ها و تطبیق آن با انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه معرفت سیاسی، دوره 14، شماره 2، صص123-140.
کاشانی، مجید (1374). جامعه شناسی انقلاب، تهران: پیام نور.
کاظمی، علی (1388). «بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی،دوره6، شماره 18، صص97-130.
کدیور، جمیله (1379). رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، تهران: اطلاعات.
کریمی، علی و نوروزی، شراره (1391). «مقایسه رهبری در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران». فصلنامه رهیافتانقلاباسلامی، دوره6، شماره 21، صص87-108.
کوهن، آلوین استانفورد (1369). تئوری های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
گلدستون،جک (1997). «انقلاب».ترجمه آسیه حائری یزدی(1397)، فصلنامۀمطالعاتراهبردیسیاست گذاریعمومی، دوره 8، شماره 26، :صص253-288.
مجله  معارف  بهمن 1386، شماره 53، «تـرمیدور (حرکت دوری انقلاب ها)».
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/6083/63822
محمدی، منوچهر (1377). .تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
مرشدی زاد، علی و محمدی، سمیرا (1397). «واکاوی دو انقلاب ایران و مصر در چشم اندازی مقایسه ای». فصلنامه رهیافتانقلاباسلامی، شماره 12(43)، صص53-72.
ملکوتیان، مصطفی و تقوی مقدم، سید مصطفی (1396). «مقایسه تاثیر رهبری در تحولات انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی پس از پیروزی»، فصلنامه سیاست، شماره47(2)، صص509-527.
میلانی، عباس (1381). شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطار زاده، تهران: گام نو.
نورانی مکرم دوست، امیر (1389). «تعامل ساختار و کارگزار در تبیین انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه انقلاب اسلامی، دوره 7، شماره 22، صص45-68.
هراتی، محمد جواد و محمدی، رضا (1398). «آزمون پذیری نظریه کرین برینتون در تحولات انقلابی تونس و مصر»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره 16، شماره 56، صص115-130.
یغمایی، کامران و گنجی، قربانعلی (1396). «وجوه افتراق گفتمان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کبیر فرانسه»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3(2)، صص203-213.