نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هوش مصنوعی ازجمله دانش هایی است که بیشترین تاثیر را بر جهان پیش رو خواهد گذاشت. در حوزه سیاست و روابط بین الملل تاثیرات هوش مصنوعی صرفاً به امور عملی محدود نگردیده و عرصه نظریه پردازی را در آینده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. در میان نظریه های روابط بین الملل نظریات جریان اصلی قطعاً بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که هوش مصنوعی چگونه بر مفاهیم و دغدغه های اصلی این دو رویکرد کلان نظریه های روابط بین الملل تاثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که هوش مصنوعی برخی از گزاره های اصلی این دو نظریه را زیرسوال برده و تضعیف ساخته است. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تبیینی و شیوه گرداوری داده از نوع کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد نظریه واقعگرایی نیازمند بازنگری در تعریف مفاهیم قدرت، تهدید، امنیت، موازنه قدرت و بازیگران روابط بین الملل در پرتو هوش مصنوعی و تحولات جدید است. همچنین ادعاهای نظریه لیبرالیسم درخصوص صلح جهانی با تکیه بر دو بعد اقتصادی و سیاسی با چالش جدی مواجه شده است. به نحوی که گزاره های اصلی نظریه لیبرالیسم اقتصادی، وابستگی متقابل و صلح دموکراتیک مورد تردید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of Artificial Intelligence on Mainstream Theories of International Relations

نویسنده [English]

  • ali bagheri Dolatabadi

Associate Professor of international relations, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Artificial intelligence is one of the sciences that will have the greatest impact on the world future. In the field of politics and international relations, the effects of AI are not limited to practical matters and will greatly affect the field of theorizing in the future. Among the theories of international relations, the mainstream theories will definitely have the most influence. The main question of this article is how AI has affected the main concepts and concerns of these two macro approaches of international relations theories? The hypothesis of the article is that AI has questioned some of the main propositions of these two theories. A qualitative method with an analytical-explanatory approach was applied for research. The findings show that the theory of realism needs a revision in the definition of the concepts of power, threat, security, balance of power and actors of international relations in the light of AI and new developments. Also, the claims of the theory of liberalism regarding world peace, based on two economic and political dimensions, have faced a serious challenge. In such a way, the validity of the main propositions of the theory of economic liberalism, interdependence and democratic peace has been doubted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Realism
  • Liberalism
  • Power
  • Security