نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

هیات علمی دانشگاه پیام نور زنجان

چکیده

تولید متن همواره با قصدیتی همراه است. فهم قصدیت متن مستلزم تدارکاتی است که خوانشگر پیش از ورود به متن باید آن را فراهم سازد. کشف ذهن از اجزای لازم جهت فهم معنای متن به شمار می آید. در این راستا "انکشاف ذهن " امکانی برای فهم تضمنات سیاسی یک متن است. شیوه های فهم متن الگویی برای فهم پدیده های سیاسی نیز به شمار می رود. چنین امکانی با تلقی پدیده های سیاسی به مثابه متن فراهم می شود. به عنوان نمونه پدیده هایی چون انقلاب های اجتماعی اگر معادل متن انگاشته شوند ضرورتا با روش‌ها و ابزارهای انکشاف معنا ارتباط می یابند. این مقاله با هدف معرفی ابزاری جهت کشف ذهن به تبیین مفهوم "طرحواره"می پردازد. طرحواره به عنوان ابزار، ضرورتا جایگاه برجسته ای در فرایند کشف ذهن خواهد داشت. این مفهوم در پاسخ به شیوه و نحوه ی کشف ذهن مطرح می گردد. به عبارتی در راستای تکاپوی ذهن شناسانه، استفاده از طرحواره برای ارتقای سطح کیفی چنین تلاشهایی ضروری است. طرحواره را می توان تدبیری تلقی کرد که ذهن را در موقعیتی قرار می دهد تا عناصر سازنده اش متبلور گردند. اما بحث طرحواره به طرح سوالاتی در خصوص شیوه های کاربرد آن می انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Schema: the fundamental element of discovery the mind (from reading the text to reading social revolutions)

نویسنده [English]

  • Tooraj Rahmani

faculty of Payame Noor university of Zanjan

چکیده [English]

Production of the text is always accompanied by intentionality. The understanding of intentionality of text requires the logistics that reader should provide them before entering the text. Discovery of Mind is necessary component for understanding the meaning of the text. In this regard, discovery of mind is an opportunity for understanding of political inclusions of a text. The methods of understanding the text are also considered as a pattern for understanding political phenomena. Such a possibility will be provided by considering political phenomena as text. For example, phenomena such as social revolutions, if they are considered equivalent to the text, are necessarily related to the tools of discovering meaning. This article in the following issues related to the discovery of mind will explain the concept of schema. Schema as tools necessarily will have a prominent position in the process of discovery of mind. In line with attempts to understanding the mind use of schema is required to improve the quality of such efforts. The schema can be seen as a strategy with which the mind is placed in a position that will be evident its components. But argument about schema will lead to questions about the manner of its application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text"
  • discovery of the mind"
  • scheme"
  • Social revolutions"
  • "
  • golshiri"