نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده‌ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه‌هاست. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه‌های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل‌بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل‌گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت‌بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می‌ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می‌نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد‌آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه‌ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Society or Community; the Problem of Political Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Doostmohammadi 1
  • Mohammad Radmard 2

1 PhD student of Political Science, University of Mazandaran

2 Assistant Professor, Political Science Department, University of Mazandaran

چکیده [English]

Development, particularly in its political aspect, appears to be a future that most elites of undeveloped nations aspire to move towards and achieve its objectives. Taking step in this path full of difficulties necessitates certain conditions. From the political sociology perspective, perhaps social cohesion is the key condition. This is also applied for Iranian society and Iranian elites’ concerns. In the present study, our main assumption is that Iranian society does not have organic cohesion for articulating the political and social demands. Hence, the fundamental questions of the discussion include what are the causes for the lack of social cohesion in Iran and what is the impact of this lack of cohesion on the political development process? Influenced by Ferdinand Tönnies’ theory, the base of the hypothesis of the present research is that since Iranian society has not evolved in the scientific sense and our country’s social/historical formulation is more similar to Iranian communities than to a united Iranian society, political development appears to be impossible. Thus, in the current study, the researchers are aimed at answering the research question through applying the theory of social divides, using a descriptive/analytical method, and collecting the required sources using a library approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Society
  • Community
  • Political Development
  • Democracy
  • Social Divide