نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در پدیده جنگ و ناامنی مسائل امنیتی به ویژه مرزها اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. این مسأله در ایران بعد از جنگ جهانی دوم که با اشغال نیروهای متفقین و توجه آمریکا به مسائل امنیتی خود روبرو شد صدق می کند اهمیت توجه به مرزها در برهه زمانی 1325 تا 1326ه.ش تا جایی بود که در قالب دستورالعملی از جانب وزارت کشور دولت پهلوی نظارت بر مسائل مرزی در دستور کار قرار گرفت. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با استفاده از چهارچوب نظری رئالیسم تدافعی و بررسی اسناد آرشیوی در این سالها به تبیین موضع گیری نظامی ایران پس از جنگ جهانی دوم در فاصله‌ی سالهای(1325تا 1326) بپردازد. انتخاب این بازه زمانی به دلیل توجه ویژه دولت ایران به مسائل امنیتی مرزها تحت تاثیر فعالیت و عضوگیری حزب توده در مناطق مرزی کشور و سیاست سدنفوذ امریکا بود. نتایج بررسی ها نشان می‌دهد دولت ایران با توجه به رویکرد تدافعی سعی در حفظ خود در شرایط نظام آنارشیک را داشت و در این برهه از تاریخ استحکام‌بخشی مرزبانی‌ها در راستای حفاظت از سرحدات مملکت، افزایش قدرت نسبی، جلوگیری از اقدامات سوء دولت‌های همسایه ایران و حفظ بقا بود.

چکیده تصویری

تبیین موضع گیری نظامی ایران پس از جنگ جهانی دوم (1325تا 1326ه.ش) بر اساس نظریه ی رئالیسم تدافعی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation of Iran's military stance after World War II (1325-1326 AH) Based on the theory of defensive realism

نویسندگان [English]

  • FARIBA Tarjoman 1
  • Fatima Nasralhi 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Faculty member of the history department of Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the phenomenon of war and insecurity, security issues, especially borders, are particularly important. This issue applies to Iran after the Second World War, when it faced the occupation of the allied forces and the attention of the United States to its security issues. The importance of paying attention to the borders in the years 1325 to 1326 AH was such that in the form of a directive from the Ministry of Interior Pahlavi Border issues were put on the agenda. In this research using the theoretical framework of defensive realism and archival documents of these years, we will explain Iran's military position after the Second World War between 1325 and 1326. The choice of this time period was due to the special attention of the Iranian government to border security issues under the influence of Tudeh party's activities in the country's border areas and the US's barrier policy. The results of the investigations show that the Iranian government, with regard to the defensive approach, focused on strengthening the border guards, sought to protect the country's borders, increase its relative power, prevent the bad actions of Iran's neighboring governments, and preserve its survival

کلیدواژه‌ها [English]

  • border
  • border guard
  • security
  • World War II
  • defensive realism