نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛ ایران،

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد با اتکا به دیدگاه نظری هانتینگتون(نظریه نوسازی) ,و رویکرد نظری رابرت گر(محرومیت نسبی)، ریشه ها و علل خشونت سیاسی در خاورمیانه را تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی به وقوع خشونت های سیاسی در خاورمیانه دامن می زنند؟ روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه‌ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( خشونت سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. بر این اساس؛ نتایج تحقیق نشان می‌دهد خشونت های سیاسی خاورمیانه زاییده نوسازی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این کشورها، هنگام انتقال از الگوهای سنتی و کهن به الگوهای نوین؛ تغییراتی را در بطن جامعه پذیرفته اند، اما، با پذیرش این تغییرات؛ که در اثر صنعتی شدن، تحرک، آگاهی و نوسازی روانی بوجود آمده است؛ اقتدارهای کهن فرو ریخته، و چالش های جدید سیاسی، اجتماعی و امنیتی از جمله خشونت های سیاسی بوجود آمده است. بنابراین؛ خشونت های سیاسی خاورمیانه زاییده مقاومت و محافظه‌کاری شیران عرصه قدرت؛ و تلاش و تکاپوی روباهان عرصه جامعه مدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Roots and Causes of Political Violence in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Akbar Zolfaghari 1
  • Taha Ahsayeri 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran

2 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil; Iran,

چکیده [English]

The present study aims to analyze the roots and causes of political violence in the Middle East by relying on Huntington's theoretical perspective (Modernization Theory) and Robert Gurr's theoretical approach (Relative Deprivation). The main research question is what factors fuel the occurrence of political violence in the Middle East? The research method is of the historical-documentary type, where the researcher looks for the answer to the main goal by referring to articles, books, research and printed scientific works in the databases and also by referring to the historical past of the phenomenon (Political Violence). According to this; the results of the research show that political violence in the Middle East is the result of economic, social, political, psychological and cultural modernization. In transitioning from traditional and old patterns to new patterns; the countries accept changes in the society, however, previous authorities have collapsed, and new political, social and security challenges have arisen, including new political violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Political Violence
  • Conflict
  • Protest
  • Social Movement
  • Terrorism
  • and Power