نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می‌سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی یک جامعه و بالاخره جایگاه آن درصحنه سیاست بین‌الملل است. دراوج دوران جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب ودرتقابل با اتحاد جماهیر شوروی تعریف می­کرد اما با فروپاشی نظام دو قطبی، معادلات امنیتی حاکم بر دنیا چه در سطح منطقه­ای و چه در عرصه جهانی دچار تغییر و تحول اساسی گردید. از این رو همکاری و رقابت میان بازیگران اصلی در منطقه غرب آسیا،از جمله ایران وترکیه دچار برخی از تغییرات شکلی و محتوایی شد. این تحقیق در تلاش است تا به این سوال پاسخ دهد که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی وبا روش موردی زمینه­ای ورویکرد آمیخته تهیه شده است. حجم نمونه این پژوهش براساس نظر 5 نفر از نخبگان و صاحب­نظران این حوزه، 30 نفر در نظر گرفته گردید که به صورت هدفمند انتخاب شده است. با بررسی پیشینه، مطالعه اسناد و مدارک و انجام مصاحبه های هدفمند، و پس از بررسی تحولات منطقه­ای و جهانی، رویکرد سیاست خارجه ترکیه در قالب ماتریسی احصا و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از قبال آن احصا شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب است که منافع منطقه ای ج.ا.ا ومحور مقاومت بیشترین تاثیر پذیری واستقلال و تمامیت ارزی کمترین تاثیر پذیری را داشته است.

چکیده تصویری

منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The national interests of the Islamic Republic of Iran are influenced by Turkey's foreign policy

نویسندگان [English]

  • mohammad ahadi 1
  • khosro bolhasani 2
  • javad ghased nezamian 3

1 Associate Professor and faculty member of the Higher National Defense University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor and faculty member of the Higher National Defense University, Tehran, Iran.

3 PhD student of Strategic Defense Sciences, Higher National Defense University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The national interest is a set of dynamic conditions and possibilities that enable the realization of security, political, economic, social and cultural needs. These conditions and possibilities are inspired by the geopolitical situation, economic, political, social structure and cultural and historical characteristics of a society and finally its place in the international politics scene. At the height of the Cold War, Turkey defined its political identity as part of the Western bloc as opposed to the Soviet Union, but with the collapse of the bipolar system, the security equations of the world, both regionally and globally, changed. There was a fundamental change. Therefore, the cooperation and competition between the main actors in the West Asian region, including Iran and Turkey, underwent some changes in form and content. This study seeks to answer the question of how the national interests of the Islamic Republic of Iran are influenced by Turkey's foreign policy? The research is descriptive-analytical and is prepared by a case-by-case method and a mixed approach. The sample size of this study was 30 based on the opinion of 5 elites and experts in this field, which was purposefully selected. By examining the background, studying the documents and conducting purposeful interviews, and after examining regional and global developments, the approach of Turkish foreign policy was calculated in the form of a matrix of statistics and national interests of the Islamic Republic of Iran. The results show that the regional interests of the Islamic Republic of Iran and the axis of resistance had the most impact and the independence and currency integrity had the least impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • national interests
  • west asia
  • islamic republic
  • Turkey