نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشیار اندیشه سیاسی در اسلام، گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

قدرت از جمله مفاهیمی است که تاکنون از منظرهای مختلف تعریف شده است. تقسیم قدرت به گونه‌های مختلف سخت، نرم، هوشمند و... حاکی از گستردگی دیدگاه‌ها در مورد این مفهوم است. بحث از قدرت، منابع و شیوه‌های اعمال آن همراستا با اندیشه های غربی در مطالعات اسلامی نیز مطرح بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که قدرت اشاره‌شده در روایات امامان ‌شیعه(ع) چه نوع قدرتی است؟ فرضیه مقاله این است که در روایات امامان ‌شیعه(ع) منظومه‌ای از نشانه‌ها قابل استنتاج است که ما را به سوی مفهوم قدرت‌متعالی رهنمون‌می‌سازد. برای پاسخ به سوال فوق از روش نشانه‌شناسی استفاده گردید و هدف مقاله شناسایی نشانه‌های قدرت در روایات‌شیعه است. یافته‌های پژوهش نشان‌داد که منبع قدرت، صاحبان‌قدرت، هدف قدرت و شیوه‌های اعمال قدرت با گونه‌های مرسوم قدرت در نظریه‌های سیاسی که موسوم به سخت، نرم و شبکه‌ای است متفاوت است. دلالت معنایی روایات‌شیعه نشان می‌دهد که قدرت کالایی نیست که به تملک انسان‌ها درآید، هدف اعمال قدرت نیز سلطه انسان بر انسان نیست و قدرت مشروع نیز نه با اجبار بلکه از سر رضایت است. افزون بر این، قدرت الزاما معادل قدرت رسمی و نهادی نیست و طیفی از روش‌ها چون سکوت، تقیه، دوستی و مردم‌داری قدرتی تولید می‌کنند.

چکیده تصویری

تحلیل نشانه‌شناختی قدرت در روایات ‌امامان شیعه‌(ع)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Power in the Hadiths of Shia Imams

نویسندگان [English]

  • Hamdallah Akvani 1
  • Seyyed Dawood Mousavi 2
  • ali bagheri Dolatabadi 3

1 Associate Professor of Political Thought in Islam, Department of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Graduated from Yasouj University

3 Associate Professor of international relations, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Power is one of the concepts that have been defined from different aspects. The division of power into different types of hard, soft, intelligent, etc. indicates the wide range of views about this concept. The study of power, sources and methods of its application in line with Western ideas has also been done in Islamic studies. The main question of the article is, what are the characteristics of the mentioned power in the hadiths of the Shia imams? The hypothesis of the article is that a set of signs can be deduced in the hadiths of Shia imams, which lead us to the concept of transcendental power. The semiotics method was used to answer the above question and the aim of the article is to identify the signs of power in Shia hadiths. The findings of the research showed that the source of power, the holders of power, the purpose of power and the ways of exercising power are different from the conventional types of power in political theories, which are known as hard, soft and network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft power
  • hard power
  • transcendental power
  • Shia hadiths
  • semiotics