نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده

هدف پژوهش پیش رو، بررسی آراء و اندیشه‌های دو متفکر بزرگ جامعه‌شناسی از دو سنت نظری اسلامی و غربی یعنی ابن خلدون و نوربرت الیاس، در خصوص زایش، تحکیم و زوال حاکمیت تمدن‌ها؛ مضامین نظری و یافته-های کاربردی ارزشمندی در اختیار علاقه‌مندان این حوزه نظری و مفهومی قرار دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که «حاکمیت» از حیث مفهومی و عملکردی چه شَان و جایگاهی در اندیشه ابن‌خلدون و نوربرت الیاس دارد؟ جهت پاسخگویی به پرسش فوق تلاش می‌گردد با اتکاء به روش مقایسه‌ای، وجوه تمایز و تشابه این مفهوم در سامانه نظری این دو متفکر شناسایی و دستاوردهای کاربردی آن عرضه گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو اندیشمند از منظر جامعه-شناسی تاریخی، رویکردی «تکوینی» به پدیده‌ها و تحولات اجتماعی از جمله امر «حاکمیت» و دگردیسی آن دارند و هر دو بر یک قاعده عمومی در مورد حاکمیت پای می‌فشارند و آن این است که وقتی قلمرو حاکمیتی تا حد زیادی گسترش یافت، به فعال شدن نیروهای گریز از مرکز منجر می‌شود و آنگاه زمانه زوال و فروپاشی آن حاکمیت آغاز می‌گردد. پژوهش از نوع مطالعات بنیادی نظری، روش تحلیل آن، روش مقایسه‌ای و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب و مقالات تخصصی) انجام گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the concept and position of "sovereignty" in the theoretical system of Ibn Khaldun and Norbert Elias

نویسندگان [English]

  • alireza samiee esfahani 1
  • narjes shiri 2

1 political science/ yasouj university

2 Social science department ,shiraz university

چکیده [English]

The purpose of the research is to examine the opinions and thoughts of two great sociological thinkers from two Islamic and Western theoretical traditions, namely Ibn Khaldun and Norbert Elias, regarding the birth, consolidation and decline of the sovereignty of civilizations; provide theoretical themes and valuable practical findings to those interested in this theoretical and conceptual field. Therefore, the main question of the current research is, what is the position of "sovereignty" in terms of concept and function in the thought of Ibn Khaldun and Norbert Elias? In order to answer the above question, an attempt is made to identify the differences and similarities of this concept in the theoretical system of these two thinkers and present its practical achievements by relying on the comparative method. The findings of the research show that both thinkers have a "developmental" approach to social phenomena and developments, including the issue of "sovereignty" and its transformation, from the perspective of historical sociology, and both of them have a general rule about sovereignty. and that is that when the sovereign territory expands to a great extent,, leads to the activation of centrifugal forces, and then the period of decline and collapse of that sovereignty begins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sovereignty
  • evolution
  • nervousness
  • degeneration
  • Ibn Khaldun
  • Norbert Elias