نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان، گروه های مقاومت در فلسطین، انصارالله در یمن، مردم عراق، سوریه و بحرین، از شناخته شده ترین اجزاء و اعضای محور مقاومت اسلامی در منطقه هستند. در راستای انجام این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر در آمده است و تحت عنوان تاثیر محور مقاومت بر سیاست های منطقه ای ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا نام دارد این سوال مطرح شده است که: محور مقاومت چگونه منافع آمریکا در غرب آسیا را تحت تاثیر قرار می دهد؟ برای پاسخ دهی به این سوال دو فرضیه عنوان گردید که: محور مقاومت مانع تحقق منافع و اهداف آمریکا در غرب آسیا شده است و عملکرد آن به عنوان قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای باعث تقویت مفهوم مقاومت شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که: هدف آمریکا در منطقه خاورمیانه نه تنها مبارزه با تروریسم نیست. آمریکا با حمایت از گروه های افراطی در سوریه خواهان ساقط کردن دولت بشار اسد و فشار به جمهوری اسلامی ایران و همچنین فروپاشی محور مقاومت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the factors affecting the axis of resistance in regional policies in West Asia (goals and interests)

نویسندگان [English]

  • Hojjat Allah Safarpoor 1
  • Hossein Ahmadi 2
  • Morteza Abazari 2

1 Ph.D. Student, Department of Political Science and International Relations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, Hezbollah in Lebanon, resistance groups in Palestine, Ansarullah in Yemen, the people of Iraq, Syria and Bahrain are among the most well-known members of the Islamic Resistance in the region. In order to conduct this research, which has been written in a descriptive-analytical manner and is called the impact of the axis of resistance on the regional policies of the United States in West Asia, the question has been asked: how the axis of resistance is US interests in the West Affects Asia? To answer this question, two hypotheses were put forward: 1. The axis of resistance has hindered the realization of American interests and goals in West Asia, and its function as a regional and supraregional power has strengthened the concept of resistance. The findings of the study indicate that: The US goal in the Middle East is not just the fight against terrorism. By supporting extremist groups in Syria, the United States wants to overthrow the government of Bashar al-Assad and put pressure on the Islamic Republic of Iran, as well as the collapse of the resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West Asia
  • foreign policy
  • terrorism
  • political Islam
  • conflict
  • proxy war
  • resistance
امیری، سروش و کیانی، جواد (1398). «گفتمان مقاومت شهید قاسم سلیمانی در دیپلماسی و روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(2)، صص 9-30.
جوان‌شهرکی، مریم (١٣٨٧). «بنیادهای تئوریک سیاست خارجی آمریکا پس از ١١ سپتامبر»، پژوهشنامه سیاست خارجی آمریکا، شماره 22، فروردین.
حق‌پناه، جعفر (1394). «مشارکت بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان پس از 11 سپتامبر و دلایل ناکامی آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل60، شماره دوم، سال شانزدهم، تابستان.
حیدری، محمدعلی و رهنورد، حمید (1390). «افغانستان، نیروهاى بیگانه و چالش دولت-ملت‌ سازى»، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم، زمستان.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(3)، صص 21-47.
دهشیار، حسین (1388). «ناکامی‌های آمریکا در افغانستان»، مجله سیاسی- اقتصادی، شماره 270.
شفیعی، نوذر (1386). چالش‌‌های اساسی دولت کرزای: کتاب آسیا (3) (ویژه افغانستان پس از طالبان)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
شهرام‌نیا، امیرمسعود (1394). جهانی شدن و دموکراسی در ایران معاصر، تهران: نگاه معاصر.
صادقی، سید شمس‌الدین؛ احمدیان، قدرت و زارع، سارا (1398). «راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، صص 29-45.
علی‌آبادی، علیرضا (1392). افغانستان (مباحث کشورها 6)، تهران: وزارت امورخارجه، موسسه چاپ و انتشارات.
غرایاق زندی، داود (1389). «فرآیند ملت دولت‌سازی و بازسازی هویت ملی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار، شماره مسلسل 47.
قاسمی، محمدعلی (1389). «بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 47، بهار.
قوام، عبدالعلی و زرگر، افشین (1388). دولت‌سازی و ملت‌سازی و نظریه روابط بین‌الملل؛ چارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت‌ها- ملت‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کلیفورد، مری لوئیس (1391). سرزمین و مردم افغانستان، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مستوری کاشانی، ناصر (1371). افغانستان دیپلماسی دو چهره، تهران: انتشارات ایران شهر.