نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نظام­ های هویتی، براساس گزاره ­ها و مؤلفه­ های متمایزی شکل می ­گیرند و از منظر اندیشگی و جامعه شناختی، در جوامع انتقالی هر یک از نظام­ های هویتی، در تحلیل مسائل، تصمیم­گیری و اقدام، بر مبنای مطلوبیات خود به ایفای نقش می ­پردازند. در پژوهش این پرسش مورد ارزیابی قرار گرفته است که، مهم­ترین دلایل تداوم و پیوست تقابل­ها وچالش­ های هویتی (از مشروطه تا دهه نخست انقلاب) را باید در چه زمینه­ ها و مسائلی جُست؟ نتایج پژوهش با عنایت به اینکه هیچ پدیده و کُنشی در خلأ شکل نمی­گیرد، بیانگر آنست که با توجه به عدم گذار از وضعیت سنتی و فقدان حاکمیت قواعد بازی دموکراتیک، مهم­ترین علل تداوم و استمرار تقابل­ها و چالش­های هویتی عبارتند از: فقدان اجماع و وفاق مشترک در شیوه بازی و تعریف مفاهیم (شناخت تک بُعدی) و در نتیجه، کج­ فهمی در شناخت مسائل، اقتدارگرایی، مطلق انگاری، بی­ توجهی به ساخت هویت ملی، ضعف فرهنگ تسامح و میانه­ روی سیاسی. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی – مقایسه ­ای و روش گردآوری مطالب کتابخانه ­ای می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identity Conflicts in Contemporary Iran; Continuity in rupture

نویسندگان [English]

  • mozaffar hasanvand 1
  • farshad aenadar 2
  • mohammad mahdavi ara 2

1 PhD student in political science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Master's student in regional studies, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Identity systems are formed based on distinct propositions and components and from and Thought and sociological perspective, in transitional societies each of the identity systems, In problem analysis, decision-making and action play a role based on their preferences. In the research, this question has been evaluated that, in what areas and issues should the most important reasons for the continuity and attachment of confrontations and identity challenges (from the Constitution to the first decade of the revolution) be sought? The results of the research, considering that no phenomenon or action is formed in a vacuum, Indicates that due to the lack of transition from the traditional situation and the lack of sovereignty of the rules of the democratic game, the most important reasons for the continuation of identity confrontations and challenges are: lack of common consensus in the way of playing and defining concepts (one-dimensional cognition) and as a result, misapprehension recognizing issues, authoritarianism, absolutism, Inattention to the construction of national identity, Weak culture of tolerance and political moderation. Descriptive-analytical-comparative research method and the method of collecting contents is library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • National and Religious Identity
  • West
  • Tradition
  • Modernity
  • Moderation
احمدی، حمید (1382). هویت ایرانی در گستره تاریخ، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 1.
احمدی، حمید (1383). ایران: هویت، ملیت و قومیت، تهران، موسسه توسعۀ علوم انسانی
احمدی، حمید (1388). بنیادهای هویت ملی ایران: چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اکبری، محمد علی (1384). تبارشناسی هویت جدید ایرانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
آخوندزاده، میرزا فتحعلى (1385)، مکتوبات: نامه­هاى شاهزاده کمال الدوله به شاهزاده جلال الدوله، به کوشش و مقدمه­ی بهرام چوبینه، بی­جا.
آدمیت، فریدون (1349). اندیشه­های میرزا فتحعلی آخوندزاده، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
بروجردی، مهرزاد (1377). روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه­ی جمشید شیرازی، تهران، فرزان روز
بروس، استیو (بی­تا). پارادایم سکولاریزاسیون، ترجمه­ی امیر غلامی، بی­جا
بشیریه، حسین (1381). دیباچه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی ایران: دورۀ جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر
بشیریه، حسین (1383). عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه­شناسی و توسعۀ سیاسی، تهران، نگاه معاصر
بشیریه، حسین (1387). جامعه­شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نی
بشیریه، حسین (1389). موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
بشیریه، حسین (1394). زمینه­های اجتماعی انقلاب ایران، ترجمه­ی علی اردستانی، تهران، نگاه معاصر
بشیریه، حسین (بی­تا). ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران، بی­جا.
بهشتی سرشت، محسن (1394). نقش علما در سیاست: از مشروطه تا انقراض قاجار، تهران، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
بیگدلو، رضا؛ اکبری، محمد علی (1390). تبارشناسی جریان­های فرهنگی در ایران معاصر، فصلنامه تاریخ ایران، سال 67، شماره 5، صص 17 – 55.
پدرام، مسعود (1383). روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب، تهران، گام نو.
تاجیک، محمد رضا (1379 الف). روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 5.
تاجیک، محمد رضا (1379ب). عبور از خاتمی، در: عبور از خاتمی (مجموعه مقالات)، گردآوری امیر رضا ستوده، تهران، ذکر.
رجایی، فرهنگ (1383). مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران، نی.
رحیم­خانی، کورش (1380). پروستروئیکا و اصلاحات، تهران، ایران امروز
زرشناس، شهریار (1385). نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران: مروری بر روشنفکری در غرب، پیدایی روشنفکری در ایران و نسل اول روشنفکران مشروطه، جلد اول، تهران، کتاب صبح
شریعتی، علی (بی­تا). بازشناسی هویت ایرانیاسلامی، مجموعه آثار (27)،  نشر خانۀ شریعتی.
طباطبایی، سیدجواد (1389). تاملی درباره ایران: دیباچه­ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران، نگاه معاصر
علیخانی، علی اکبر (1383). هویت در ایران، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
فوزی، یحیی (1388). اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب، تهران، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
کاتوزیان، محمد علی (1392). تضاد دولت و ملت: نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه­ی علیرضا طیب، تهران، نی.
کچوئیان، حسین (1386). تطورات گفتمان­های هویتی ایران: ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد، تهران، نی.
کسروی، احمد (بی تا). دولت به ما پاسخ می­دهد، بی جا.
گروه تحقیقات سیاسی اسلام (1381). مولفه­های هویت ملی در ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
گروه تحقیقات سیاسی اسلام (1384). مولفه­های تجدد در ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محتشمی، سید علی اکبر (1379). چند صدایی در جامعه و روحانیت، تهران، خانه اندیشه جوان
مدرسی چهاردهی، مرتضی (1389). سید جمال­الدین و اندیشه­های او، تهران، امیر کبیر.
مرتجی، حجت (1377). جناح­های سیاسی در امروز ایران، تهران، نقش و نگار – شفیعی
مصلی­نژاد، غلامعباس (1383). جمهوری­خواهی در ایران، تهران، قومس
موحد، محمد علی (1386). خواب آشفتۀ نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، تهران، کارنامه
میرآخوری، قاسم؛ شجاعی، حیدر (1377). شریعتی در نگاه مطبوعات، جلد دوم، تهران، قلم
نائینی، میرزا حسین (1386). تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه، تصحیح، ویراستاری، شرح و تعلیق روح الله حسینیان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نجاتی، علی محمد (1379). گفتمان خرداد، تهران، آتیه
نصری، قدیر (1387). مبانی هویت ایرانی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.
Abba Omar, Y. (2014). “Notions of Sovereignty in the Arab World”, IN: Silent Revolution: The Arab Spring and Gulf States, Hamburg, Gerlach Press.
Al. Kandari, A & Hasanen, M. (2012). “Impact of the Internet on Political Attitudes in Kuwait and Egypt”, Telematics and Informatics., No. 29, Vol. 3, pp: 245-253.
Anderson, M, R. (2010). Community Identity and Political Behavior, Palgrave Macilian Press.
Ben-Ami, S; Peled, Y & Spektorowski, A. (2000). Ethnic Challenges to the Modern Nation State, Macilian Press Ltd.
Chernilo, D. (2007). A Social Theory of the Nation-State: The Political Forms of Modernity Beyond Methodological Nationalism, New York, Routledge
Dashti, A. (2009). “The Role of Online Journalism in Political Disputes in Kuwait”, Conference on Roles of Media During Political Crisis, Thailand, May.
Durkheim’s, E. (1970). . Suicide, [First published 1897], London: Routledge and Kegan Paul.
Durkheim’s, E. (1992).  Professional ethics and civic morals, [First published 1957], London and New York: Routledge and Kegan Paul.
Laitin, D, D.(2007). Nations, States, and Violence, Oxford University Press.
Mustapha, Hamza (2014), “The Al – Nusra Front: From Formation To Dissention”, Arab Center for Research and Policy Studies.