نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیارگروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

چکیده

منطقه خلیج فارس بدلیل اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت بسزایی برای بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای برخور دار است. منطقه خلیج فارس دارای کارکرد دوگانه؛ صلح/ جنگ و همگرایی/ واگرایی و امنیت درونزا/ برونزا بوده است. آنچه در این نوشتار مهم است واکاوی ماهیت امنیت برون زا بر مکانیسم منطقه گرایی کشورهای عربی خلیج فارس در حوزه سیاست داخلی و خارجی آنها می باشد. سئوال اصلی تحقیق اینست که امنیت برون زا بر مکانیسم منطقه گرایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تاثیری دارد ؟ فرضیه اصلی بر این است که منطقه گرایی کشورهای خلیج فارس بر اساس امنیت برون زا و متکی بر تامین امنیت منطقه ای از سوی قدرت های فرا منطقه ای استوار است و نگرش های پان عربی، ژئوپلیتیک شیعه و سنی ،حفظ سیستم سیاسی و اتحاد در مقابل بازیگران بزرگ منطقه ای باعث تشدید این استراتژی شده است. مطرح نمودن عناوینی مانند ناتوی عربی حتی در سطح نظری و موافقتنامه های دفاعی دوجانبه و چند جانبه با قدرت های بزرگ در راستای تکمیل پروزه امنیت برون زا می باشد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش گردآوری کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the nature of exogenous security on the regionalism of the Arab countries of the Persian Gulf

نویسنده [English]

  • ghaffar zarei

Department of political science

چکیده [English]

Due to its geopolitical and geoeconomic importance, the Persian Gulf region is of great importance for regional and extra-regional actors. The Persian Gulf region has a dual function; peace/war and convergence/divergence and endogenous/exogenous security. What is important in this article is the analysis of the nature of exogenous security on the regionalism mechanism of the Arab countries of the Persian Gulf in the field of their domestic and foreign policy. The main question of the research is what effect does exogenous security have on the regionalism mechanism of the Arab countries of the Persian Gulf? The main hypothesis is that the regionalism of the Persian Gulf countries is based on exogenous security and relies on the provision of regional security by extra-regional powers, and pan-Arab attitudes, Shiite and Sunni geopolitics, maintaining the political system and unity against Large regional players have intensified this strategy. Bringing up topics such as Arab NATO even at the theoretical level and bilateral and multilateral defense agreements with great powers is in line with the completion of the exogenous security project. The research method is descriptive-analytical and based on library and internet collection methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • regionalism
  • Persian Gulf
  • endogenous security
  • Arab countries
  • Political competition