نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در دورة گذار ژئوپلیتیکی هر کشوری بر اساس فعالیت و موفقیت‌های به‌ دست‌ آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می‌کند. هدف اصلی این تحقیق، شناخت راهکارهای بیشینه‌سازی قدرت منطقه‌ای ایران در دورة گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیاست. سؤال تحقیق این است که ایران چگونه می‌تواند در این دورة گذار، قدرت منطقه‌ای خود را افزایش دهد. نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی و موردی- زمینه‌ای است. نتایج به‌ دست‌ آمده نشان می‌دهد که ایران می‌تواند در دورة گذار ژئوپلیتیکی با بهره‌‌گیری از فرصت‌های ژئوپلیتیکی و مزیت‌های این دوره، به بیشینه‌سازی قدرت منطقه‌ای خود به‌ کمک تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی اقدام کند و به شبکه ‌سازی منطقه‌ای، دسترسی فعال به شبکة کارگزاران منطقه‌ای خود و نیز درونی ‌سازی قدرت در برابر تهدیدات بپردازد و زمینة تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی در حوزة منطقه‌ای را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for the realization of the declaration of the second step of the Islamic Revolution in the field of promoting the empowerment of the regions of the Islamic Republic of Iran in West Asia

نویسنده [English]

  • Saeed Hassan Khani

PhD student in Political Geography, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the period of geopolitical transition, each country establishes its position in the pyramid of global power based on the activities and achievements achieved in this period. The main purpose of this study is to identify strategies for maximizing the power of Iran's regions in the geopolitical transition period in West Asia. The research question is how Iran can increase its regional power in this transition period. The type of applied research and the method of doing it are also descriptive and case-contextual. The results show that in the geopolitical transition period, Iran can take advantage of the geopolitical opportunities and advantages of this period to maximize the power of its regions by formulating a geopolitical strategy and regional networking, active access to the network of brokers and agents. Internalize power in the face of threats and pave the way for the realization of the declaration of the second step of the Islamic Revolution in the regional sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West Asia
  • Second Step Statement
  • Power
  • Regional Power
  • New Cold War