نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق خصوصی واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می‎توان گفت، به نظر می‌رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری‌های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می‌کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده‌اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation of Hardship Leading to the Issuance of a Verdict for Treatment-Driven Abortion in the Laws of Iran and Scandinavian Area’s Countries

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Morovvati 1
 • Saeed Mansouri 2
 • Ahmad Shams 3

1 Student private Law, International Kish Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Assistant professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study uses a descriptive-analytical method as well as library resources and well-justified documents to find an answer to this question that whether the potential of the jurisprudential regulations and the adjustment of the rules and regulations related to treatment-driven abortion in the Scandinavian area’s countries can be applied for bridging the legal gaps existing in Iran’s regulations or not? In response and despite our country’s regulations that are silent in regard of the unwanted, rape and incest pregnancies and others of the like and do not allow treatment-driven abortion while they may cause a lot of psychological problems to the mothers and their whole families, the regulations of Scandinavian area’s countries enable the resolving of a great many of the abovementioned problems through predicting and allowing abortion in such cases. In the meanwhile, the main and essential priority in the Scandinavian area’s countries for abortion at any time and even after the ensoulment and with the possibility of the infant’s life continuation outside the womb is the mother’s health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Treatment-driven abortion
 • fetus&rsquo
 • s congenital disorders
 • no-loss
 • no-hardship
 • Iran&rsquo
 • s laws
 • Scandinavia
آسمانی، امید و خورسندیان، محمدعلی و محمودیان، فرزاد (1389)، «چالش های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج، لاضرر و اضطرار در سقط درمانی،، فقه پزشکی.
اشتیاقی، رامین (1380)، «جنین‌های ناقص الخلقه و سقط جنین»، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، چاپ اول، مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
انصاری، شیخ مرتضی (1419) ق، فرائد الاصول، ج چهارم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ج اول.
بهرامی احمدی، حمید (1398)، «آیا قاعده لاضرر بر احکام عدمی حکومت می‌کند؟»، پژوهشنامه حقوق اسلامی.
جعفری زاده، فتاح و غلامزاده، سعید و یوسفی، ایمان و ملک پور، عبدالرسول (1396)، «چالش های عملی سقط درمانی در پرتو نظام حقوقی»، ششمین همایش سراسری طب و قضا، قم.
حاجی علی، فریبا (1383)، «سقط جنین حرمت یا جواز»، نشریه علوم انسانی، دفتر 76 فقه، پاییز و زمستان.
خادم الشریعه لاهیجانی، حسین (1398)، «نگرشی بر مبانی فقهی سقط درمانی در الزام مادر باردار به درمان». پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
سکندریون، محمدرضا و نوروزی، مهدی و ریوفیان، رضا و زرگر، یلدا (1396)، «بررسی چالشهای ژنتیکی در سقط جنین درمانی»، ششمین همایش سراسری طب و قضا، قم.
صادق پور، محمدجعفر و فروزش، مهدی و میربد، سیدعلیرضا (1396)، «اعتبارسنجی جواز تمسک به قاعده لاحرج در سقط درمانی با تاکید بر مفهوم حرج و چگونگی تحقق آن»، ششمین همایش سراسری طب و قضا، قم.
عباسی، محمود و احمدی، احمد و فکور، حسن (1391)، «مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی»، مجله حقوق پزشکی.
قربانی، زهرا و باقری، شهلا (1388)، «بررسی تطبیقی وضعیت سقط جنین در ایران و جهان»، فصلنامه بانوان شیعه، سال ششم، ش بیست و دوم.
محسنی، آصف (1382)، «سقط جنین در فقه اسلامی»، مجله باروری و ناباروری، دوره چهارم، شماره ششم.
مکارم شیرازی، ناصر (1419)، «مسائل المستحدثه فی الطب»، مجله فقه اهل البیت، شماره دهم، قسمت دوم.
موسوی بجنوردی، میرزاحسن (1371)، القواعد الفقهیه، جلد پنجم، قم: اسماعیلیان.
نجف زاده، اکرم (1396)، «مطالعه تطبیقی قوانین سقط درمانی در کشور های آلمان، هلند، انگلیس و ایران»، ششمین همایش سراسری طب و قضا، قم.
Askola, H. (2018), Dropping the Ballo Holding the Line? Challenges to Abortion Laws In The Nordic Countries, Women's Studies International Forum, No. 66, pp:25-32.
Dema Moreno S, Llorente-Marrón M, Díaz-Fernández M, Méndez-Rodríguez P. (2020), Induced abortion and gender (in)equality in Europe: A panel analysis. European Journal of Women’s Studies. 27(3): 250-266.
Knudsen LB, Gissler M, Bender SS, Hedberg C, Ollendorff U, Sundström K, Totlandsdal K, Vilhjalmsdottir S. (2003), Induced abortion in the Nordic countries: special emphasis on young women. Acta Obstet Gynecol Scand. 82(3): 257-68. 
Ngo TD, Park MH, Shakur H, Free C. (2011), Comparative effectiveness, safety and acceptability of medical abortion at home and in a clinic: a systematic review. Bull World Health Organ. 89(5): 360-70.