نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اندیشمندان مسلمان از قدیم الایام بر وجود رابطه مستحکم دین و سیاست در اندیشة سیاسی اسلام تأکید کرده اند و حتی برخی از آنان، معتقدند که پیوندی ذاتی بین دین مبین اسلام به عنوان برنامه‌ای جامع برای تنظیم زندگی انسانی و سیاست به عنوان ابزاری لازم جهت تحقق این برنامه وجود دارد، البته بایستی اذعان داشت که اشتراک نظر اندیشمندان مسلمان دربارة وجود سیاست و دین در اسلام ، لزوماً به معنی توافق آنها دربارة همة جزئیات مربوط نیست. در حقیقت، می‌توان گفت که تعدد تعابیر و تفاسیر از همان زمان رحلت پیامبر اسلام آغاز شد که تاکنون هم ادامه دارد ، برخی دیدگاه موافق دموکراسی و بعضی تفسیری مخالف آن از اسلام ارائه می‌کنند. یکی از این دانشمندان خواجه نصیرالدین طوسی می باشد که به سیاست با نگاه عملی در زمان مغول و تبدیل نمودن وحشی گری آنان به آرامش جامعه عمل پوشانده است .در این نوشتار ما سعی داریم با توجه به موارد مطروحه در بخش سیاست ملک و آداب ملوک خواجه در کتاب اخلاق ناصری به ارائه یک الگوی سیاسی امنیتی در نیروی انتظامی پرداخته و آن را با گام دوم انقلاب اسلامی ایران و کلید واژه عدالت از سوی مقام معظم رهبری در کشور روزآمد نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The security policy model of the police force in the framework of Khajeh Nasir's political philosophy, relying on the second step of the revolution

نویسنده [English]

  • mohammad sajad shiroody

office

چکیده [English]

Muslim thinkers have long emphasized the strong relationship between religion and politics in Islamic political thought, and some even believe that the inherent link between the religion of Islam as a comprehensive program for regulating human life and politics as a necessary tool to achieve this There is a plan, but it must be acknowledged that sharing the views of Muslim thinkers on the existence of politics and religion in Islam does not necessarily mean that they agree on all the relevant details. In fact, it can be said that the multiplicity of interpretations and interpretations began from the time of the demise of the Prophet of Islam and continues to this day, some offer pro-democracy views and some offer anti-Islamic views. One of these scholars is Khajeh Nasir al-Din al-Tusi, who has practiced politics with a practical view during the time of the Mongols and turned their savagery into the peace of society. In the book of Nasiri ethics, he presents a political security model in the police force and updates it with the second step of the Islamic Revolution of Iran and the key word of justice by the Supreme Leader in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The police force
  • the political-security model
  • the second step of the revolution
  • the Supreme Leader
  • Khajeh Nasir al-Din Tusi
اقبال آشتیانی، عباس (1376). تاریخ مغول، تهران: نشر نامک
مدرسی زنجانی، محمد (1363). سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
محمد بن جریر طبری (1377). تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج 4، تهران: انتشارات اساطیر.
خواجه نصیرالدین طوسی (1373). اخلاق ناصری،تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،چاپ پنجم، تهران: خوارزمی.
مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در خصوص نیروی انتظامی.
بیانیه گام دوم انقلاب.