نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق بین الملل عمومی

2 استاد تمام دانشگاه

3 استادیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

پدیده های گرد و غبار رخدادهای طبیعی اند که در مناطق خشک، نیمه خشک به ویژه در جنب حاره ای رخ می دهد. عمده ترین علل وقوع پدیده گرد و غبار به ویژه در جنوب و غرب ایران را می توان ناپایداری جوی در صحراهای عربستان، عراق، کویت و سوریه، وقوع خشکسالی های متوالی با شدت و وسعت بالا در فقدان پوشش گیاهی دانست. ترکیب پدیده اقلیم با فعالیت های انسانی و الگوهای سکونت آنها موجب افزایش تخریب خاک، فرسایش بادی، بیابان زایی، تخریب مواد مغذی موردنیاز گیاهان موجب تشدید طوفان های گرد و غبار می گردد. هدف این تحقیق مروری بر مسئولیت حقوقی دولت ها بر أساس أصول حقوقی بین الملل نسبت به پدیده ی ریزگردهاست. از مهمترین وظایف دولتها بر أساس این أصول، اتخاذ سیاست حفاظت از محیط زیست می باشد. محقق در این تحقیق بر آن است تا ضمن تأکید بر مسئولیت دولت ها نسبت به اجرای برخی سیاست ها و استراتژی های کوتاه و بلندمدت در جهت بهبود امکانات زیربنایی و روش های مدیریتی در مناطق حساس کشور توصیه های و پیشنهادات لازم را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Responsibility of Governments on the Basis of International Principles on Dust in Southern and Western Iran

نویسندگان [English]

  • mostafa somali 1
  • seid bagher mir abassi 2
  • mansoor atasheneh 3

1 PhD student in Public International Law

2 Professor of the whole university

3 Assistant Professor Shahid Chamran University

چکیده [English]

Dust phenomena are natural phenomena that occur in arid, semi-arid regions, especially in the tropics. The main causes of dust, especially in the south and west of Iran, can be considered as atmospheric instability in the deserts of Saudi Arabia, Iraq, Kuwait and Syria, the occurrence of successive droughts with high intensity and extent in the absence of vegetation. Combining climate phenomenon with human activities and their habitat patterns increases soil degradation, wind erosion, desertification, and nutrient requirements of plants intensifying dust storms. The purpose of this study is to review the legal responsibility of governments on the basis of international legal principles regarding the phenomenon of particulate matter. One of the most important tasks of governments based on these principles is to adopt an environmental protection policy.

The researcher in this study intends to emphasize the responsibility of governments to implement some short and long term policies and strategies to improve infrastructure facilities and management methods in sensitive areas of the country to provide the necessary recommendations and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • dust
  • international responsibility of governments
  • southern provinces
  • Iraq
  • Saudi Arabia