نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

بحث حکومت وحکومت مطلوب‌واینکه چه کسی باید حکومت کند همیشه دغدغه علمای اسلام و بخصوص شیعه بوده است.این تحقیق به بررسی مقایسه اندیشه دومتفکرمسلمان که دردودوره متفاوت ازهم زندگی می‌کردنددرموردحکومت می‌پردازد.ابن‌سینامتفکرفیلسوف اسلامی که درقرن4و5 زندگی میکرد وآیت‌الله‌ سیدمیرعبدالفتاح‌حسینی مراغه‌ای‌ ازفقهای ابتدای دوره قاجاریه بوده است.دراین تحقیق به نقاط اشتراک وافتراق دومتفکردرموردحکومت می‌پردازد.ابن سینا ومراغه ای ضمن تقسیم حکومتها به خوب وبد،درحکومت مطلوب که به پیامبرص وائمه ع وفقها می‌رسد باهم اشتراک نظردارندواما باتوجه به اینکه ابن سینادردوره ای زندگی می‌کردکه‌حکومتهاتمایلات سنی داشتندوخوددرسیاست صاحب مقام بودبعضادربعضی استدلالات درموردحکومت ازتقیه استفاده کرده‌است همچنین اوتحت تاثیرهم عصرش فارابی بود؛درحالی که مراغه ای دردوره قاجاره زندگی می کردکه نوع حکومت شیعه‌ی جائربوده است وعلماهم باقاجاریه دارای روابط سیاسی بودندودرهمین زمان نظریه پردازی درمورد حکومت وحکومت مطلوب وولایت فقیه ازسوی ملا احمد نراقی،کاشف الغطا و...گسترش زیادی یافته بود؛لذا زمینه‌ی نظریه پردازی وجودداشت ومراغه ای تاتاثیر نراقی وکاشف الغطاضمن پرداختن به حکومت به اثبات دلایل ولایت فقیه پرداخته است. نکته سوم نظریات این سینادرموردحکومت ازطریق فلسفه سیاسی موردبحث واقع‌شد؛درحالی که نظریات مراغه‌ای درمورداثبات حکومت مطلوب ازطریق فقهی موردبحث قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the views and ideas of Ibn Sina and the late Hosseini Maraghei about the government

نویسندگان [English]

  • rashid rekabian 1
  • SEROS KHANDAN 2

1 UYTUY

2 PROFO

چکیده [English]

governance and governance, and who should govern, has always been a concern for Islamic scholars, especially Shiites.

In this study, he discusses the commonalities and differences between the two ideas about government. He was also influenced by Farabi's era.

While Maragheh lived in the Qajar period, the type of government was Shiite, and the scholars also had political relations with the Qajar dynasty. Mullah Ahmad Naraqi, Kashif al-Ghatta and

Addressing the government has proved the reasons for Velayat-e-Faqih

The third point is that the theories of this cinema about government were discussed through political philosophy, while Maragheh's theories about proving the desired government were discussed through jurisprudence.

Keywords: Ibn Sina, Ayatollah Mir Abdul Fattah Husseini Maraghei, Government, Prophethood, Imamate, Titles, Velayat-e-Faqihgovernance and governance, and who should govern, has always been a concern for Islamic scholars, especially Shiites.

In this study, he discusses the commonalities and differences between the two ideas about government. He was also influenced by Farabi's era.

While Maragheh lived in the Qajar period, the type of government was Shiite, and the scholars also had political relations with the Qajar dynasty. Mullah Ahmad Naraqi, Kashif al-Ghatta and

Addressing the government has proved the reasons for Velayat-e-Faq

کلیدواژه‌ها [English]

  • bn Sina
  • Ayatollah Mir Abdul Fattah Husseini Maraghei
  • Government
  • Prophethood
  • Imamate
  • Titles
  • Velayat-e-Faqih