نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران .ایران

3 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهن از ارزش معنوی برای پیروان ادیان توحیدی و بویژه اسلام، برخوردار است. تشکیل به اصطلاح دولت جعلی اشغالگر اسرائیل سبب شده است تا تصرفات غیرقانونی در مورد این مکان مقدس صورت گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و مقررات حقوق بین المللی در مورد وضعیت حقوقی این سرزمین پرداخته است. بر اساس این مطالعه، هیچ رژیم یا نظام حقوقی مشخص توافق شده ای در مورد این سرزمین وجود ندارد. وضعیت حقوقی بیت المقدس مبتنی بر یک رژیم بین المللی خاص قابل اعمال در مورد مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می باشد به نحوی که در قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947 مشخص شده است که مورد پذیرش دولت فلسطین قرار نگرفته است. هر گونه توافق و تصمیم گیری در این خصوص باید با رای مردم فلسطین و همچنین جهان اسلام و بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه از طرف رژیم اشغالگر در رابطه با بیت المقدس غیرقانونی و فاقد هر گونه اثر و ارزش حقوقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the New Status of Jerusalem Law from the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

  • seyedebrahim mousavi 1
  • sohrab Salahi 2
  • aboumohammad asgharkhani 3

1 Student

2 Assistant Professor of law faculty

3 Associate Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 As an ancient land, Jerusalem has spiritual value for followers of monotheistic religions, especially Islam. The so-called fake occupation of Israel has led to illegal seizures of the site. The descriptive-analytical study of presence has examined the documents and regulations of international law on the legal status of this land. According to this study, there is no specific agreement or legal system agreed on this land. The legal status of Jerusalem is based on a special international regime applicable to the independent city of Jerusalem, as set out in Resolution 181 of the General Assembly of 1947, which was not accepted by the Palestinian government. Any agreement and decision in this regard must be made by the vote of the Palestinian people, as well as the Islamic world, on the basis of universally accepted legal principles. As a result, any unilateral action by the occupying regime against Jerusalem is illegal and has no legal effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jerusalem
  • right to self-determination
  • state of Palestine
  • right to sovereignty
  • religious places
احمدی نژاد، مریم؛ امین الرعایا، یاسر و متاجی، محسن (1398). «تحول مفهوم اشغال از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت اراضی غزه»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 3، پاییز.
جعفریان، رسول (1389). پنجاه سفرنامه حج قاجاری، تهران: نشر علم.
سیاه رستمی، هاجر (1391). اشغال نظامی از دیدگاه حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات خرسندی.
صلح چی، محمدعلی (1385). «اعتبار قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با بحران فلسطین- اسرائیل»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، تابستان.
ضیائی حسینی، نسرین ( 1394). ریشه های تاریخی مسئله فلسطین، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی.
طباطبائی، سید احمد و محبی انجدانی، داوود (1393). «حقوق بین الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی»، پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره 4، شماره 11، بهار.
محمدی، محمد؛ پورقصاب امیری، علی و سلیمانی، حسن (1398). «اقدامات پیشگیرانه و سرکوب‌گرانه علیه جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، صص 103-126.
مقامی، امیر؛ ملت، محمدرضا و احسن نژاد، مسعود (1397). «انتقال سفارت آمریکا به سرزمین هیا اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل»، مطالعات حقوقی، دوره دهم، شماره سوم، پاییز.
Cattan, Hennry. (1981). "The Status of Jerusalem under International Law and United Nations Resolutions". Journal of Palestine Studies.
Cattan, Henry (1976). Palestine and International Law, 2nd ed. London: Longman.
Dinh, Nguyen Quoc, P (1980). Daillier et A. Pellet, Droit international public, 2nd ed. Paris: Librairie generale de droit et de jurisprudence.
Documents officiels de la 3me session de I'Assemblee generale, 2me partie, Commission politique speciale.
Earl of Birkenhead, International Law, 6th ed. (London, Stevens & Sons, n.d.).
Erlich, R (1926). "La Naissance et la reconnaissance des etats," Recueil de La Haye, XIII (III).
Giraud, E (1963). Le droit international et la politique, Recueil des cours La Haye: Academie de droit international.
Hall, H. Duncan, Mandates (1948). Dependencies and Trusteeships, Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
Heidborn, A (1908-1909)., Manuel de droit public et administratif de l'Empire Ottoman, Vienna and Leipzig: Stern.
Hurewitz, J.C (1956). Diplomacy in the Near and Middle East, Princeton: Van Nostrand.
Jeze, Gaston (1896). Etude theorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquerir les territoires, en droit international, Paris: V. Giard et E. Briere.
Journal des Debats, March 30, 1919, cited by Philippe de Saint Robert in Le Jeu de la France en Mediterranee (Paris: Julliard, 1970).
O'Connell, D.P (1970). International Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons.
Oppenheim, Internationalaw, 7th ed. (London: Longman, 1952).
Pact of Paris of 1928, Charter of the United Nations.
Pelichet, E (1932). La Personnalite internationale distincte des collectivites sous mandate, Paris: Rousseau.
Pic, P (1923). "Le Regime du mandat d'apres le Traite de Versailles," Revue generale de droit international public, Paris.
Rousseau, Charles (1974). Droit international public, Paris: Sirey.
Schwarzenberger, G (1957). International Law, 3rd ed. London: Stevens & Sons.
Stoyanovsky, J (1925). La Theorie generale des mandats internationaux, Paris: les Presses universitaires.
http://pishine.ir/archives/14197