نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف ‏آباد، ایران و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می‎باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of international peace and security in achieving cultural diversity

نویسندگان [English]

 • setareh sharifan 1
 • Mohsen Abdollahi 2
 • masoud raie 3

1 Ph.D. Student in International law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran & Associate Prof., Shahid Beheshty University. (Corresponding Author

3 Associate Prof., Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

From the past until now, peace has been and is one of the oldest human ideals, and without exaggeration, today the first and most important goal of countries in international relations is peace. Nevertheless, human history is full of conflicts, conflicts and clashes. Examining these tensions and violence, it is noted that in fact the root cause of many of these differences and violent behaviors in today's world can be found in the acceptance of differences between individuals, religions and especially cultural differences between. They considered disrespecting human beliefs and denying them the right to a different life.. The question therefore arises as to what the connection is between peace or non-violence and the realization of cultural diversity. And what exactly is the role of peace and security in achieving cultural diversity? Can cultural diversity be helped by maintaining peace and denying violence? In answer to these questions, it is hypothesized that there is a significant relationship between the denial of violence and the realization of cultural diversity. And the realization of peace and tranquility will certainly lead to the preservation of the existing cultural diversity in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold War
 • Cultural Diversity
 • International Law
 • International Peace and Security
 • United Nations
 1. برزونی، محمدعلی (1384). «اسلام و اصالت جنگ یا اصالت صلح»، مجله حقوقی، شماره 33.

  بلیک، ژانت (1395). درآمدی بر حقوق فرهنگی و تنوع فرهنگی در سیاست گذاری و حقوق بین الملل، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

   بیگ زاده، ابراهیم ( 1384). «تأملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره اول.

   بیگ‌زاده، ابراهیم (1390). سازمان­های بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  بیگ زاده، ابراهیم (1386). «نگرشی بر کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی»،  فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 4.

  سجادپور، محمد کاظم؛ آقا محمدی، زهرا (1394). «شورای امنیت، قدرتهای بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوبهای مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال 8، شماره 28.

   ضیائی بیگدلی، محمد رضا (1395). حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.

  عبدالهی، محسن؛ روشن فکر، پریسا؛ دبیری، زهرا (1394). «کارآمدی اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، شماره 53.

  عسکری، پوریا؛ خسروی، یلدا (1395). «ضرورت و بایسته های مطالعات صلح از دیدگاه حقوق بین الملل»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره 22.

   گروه نویسندگان (1381). گزارش جهانی فرهنگ ٢٠٠٠، تنوع فرهنگی تضاد و تکثرگرایی، تهران: مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ اول.

  مارک سورل، ژان (1377). «سازمان ملل متحد و حل بحران های بین المللی»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مفید، شماره 14.

   مرادی، علیرضا (1394). «هم افزایی فرهنگی، الگویی برای دستیابی به جهان عاری از خشونت»، مهندسی فرهنگی، شماره 85.

  مصفا، نسرین (1390). سازمان ملل متحد و حصول همکاری­های اجتماعی، فرهنگی بین‌المللی، تهران: نشر میزان.

  میرعباسی، سید باقر (1385). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر میزان، جلد دوم، چاپ سوم.

  والتون، مایکل؛ رائو ویجانیدرا (1387). فرهنگ و کنش عمومی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: پژوهشگاه مـطالعات فـرهنگی و اجتماعی.

  Aylett, Holly (2002). Backgrounder the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions, UK Coalition for Cultural Diversity (UKCCD).

  Bokova, Irina (2012). on the occasion of the ICOMOS Gala to Commemorate the 40th Anniversary of the World Heritage Convention.

  Buotros-Ghali, Buotros (1995). An Agenda for Peace, New York: United Nations.

  Culture of Peace, UN General Assembly Resolution 51/101, 12 December 1996.

  1. Young (1999). The Accommodation of Cultujral Diversity: Case Studies MacMillan Press Basingstoke, provides some informative experience in this regard.

  Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, UN General

  Francioni, Francesco (2004). Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity, Francioni Type.

  Gaurier, D. (2012). Cosmopolis and Utopia, in Oxford handbook of the     history of international law. Fassbender. B and A. Peters. United Kingdom

  Oxford: University Press.

  Hahn, Michael (2006). A clash cultures? The UNESCO Diversity Convention and International Trade Law, Journal of International Economic Law (JIEL) 9(3).

  International Network for Cultural Diversity (INCD), Canadian Conference of the Art, draft of January 2003, Ottawa, Canada.

  Islamic Declaration on Cultural Diversity, adopted by the 4 th Islamic Conference of Culture Ministers, Algiers, December 2004.

  Neil, Garry (2006).Assessing the Effectiveness of UNESCO s New Convention on Cultural Diversity, Global Media and Communication [1742 7665 2:2], Volume 2(2).

  Nordstrom, Carolyn (1998).  “Terror Warfare and the Medicine of Peace, Medical Anthropology Quarterly, Vol. 12, No. 1

  The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and    Natural Heritage, UNESCO, 1972.

  The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 2003.

  The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, UNESCO <Paris, 20 October 2005.

  UNESCO and Human Rights, /http://WWW. UNESCO. org/General/Human Rights and peace/pp. 1-4. at. 2

  United Nations Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)

  United Nations Development Programme (UNDP) (2004) Cultural Liberty in Today s World Human Development Report 2004, available at: www.undp.org

  Universal Declaration on Cultural Diversity, Adopted by the 31st Session of the General Conference of UNESCO, Paris,2 November 2001.