نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

جهان پسا آمریکایی بیانگر شرایط و موقعیت نظام بین الملل در عصری است که در قالب آن هژمونی آمریکا با چالش مواجه شده و مجموعه ای از بازیگران جدید نیز در حال رشد هستند.اغلب متفکرینی که در این زمینه اندیشه ورزی کرده اند چین را یکی از محتمل ترین قدرت های در حال ظهور دانسته اند و معتقدند که چین در آینده ی نظام بین الملل نقشی اساسی ایفا می کند و به عنوان چالش گر اصلی علیه ایالات متحده عمل خواهد کرد.تلاش نویسنده در این مقاله این است که نشان دهد که تحول در منابع قدرت و اهمیت قدرت نرم افزاری چه جایگاهی در وضعیت چین در جهان پساآمریکایی خواهد داشت و چین چگونه در پی این است که از طریق مکانیسم های نرم افزاری در راستای افزایش توانمندی و نفوذگذاری خود در وضعیت جدید بهره ببرد.ما در این پژوهش یکی از مهم ترین جلوه های قدرت نرم چین یعنی اقتصاد را مورد توجه قرار داده و مکانیسم های اقتصادی را تحت عنوان شاخص ها و استراتژی های قدرت نرم چین تشریح نموده ایم.نویسنده با استفاده از روش تحیلی –توصیفی و ارائه ی شواهد تجربی و تحلیل منطقی به فرضیه پژوهش پاسخ خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

China and soft power (with an emphasis on post-American world literature)

نویسندگان [English]

 • majid dashtgerd 1
 • Isa Moradi Afrapoli 2
 • Ramin Bakhshi 3

1 ATU Faculty of Law and Political Sciences

2 ATU Faculty of Law and Political Sciences

3 PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The post-American world denotes the status and condition of the international system in an age of challenges for the American hegemony and the blossoming of a series of new actors. Most intellectuals working in this area have regarded China as one of the most potential newly-emerging powers, contending that China will play a vital role in the future of the international system. This paper attempted to demonstrate the significant position of transformation in power sources and the significance of soft power for China in the post-American world, and that how China will attempt to use soft mechanisms to reinforce its capability and influence in that new context. This paper mainly researched China's one source of soft power, including economy, and expounded several mechanisms within this source in the form of indicators and strategies of China's soft power. The author will answer the research hypothesis by the analytical-descriptive method and presenting empirical evidence and logical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • soft power
 • post-American world
 • economyوEconomic mechanisms
 • power sources
 1. امیراحمدیان، بهرام؛ صالحی دولت آباد، روح اله (1395). «ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 9، شماره 36.

  تقی زاده انصاری، محمد (1395). «چالش بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و هژمونی مالی اقتصادی آمریکا»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 5، شماره 2.

  زکریا، فرید (1395). جهان پسا آمریکایی، ترجمه احمد عزیزی، تهران: انتشارات هرمس.

  سعیدی، روح الامین (1389). «بررسی نقش فرهنگ به عنوان ابزار قدرت نرم: با تأکید بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا»، ره آورد سیاسی، شماره 28 و 29.

  شمشیری، علی (1398). «تحلیل ملاحظات گسترش مناسبات راهبردی ایران و چین»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 2.

  عزیزی، حمیدرضا (1393). «قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی :رویکردها، ابزارها و اهداف»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 88.

  عسگرخانی، ابومحمد؛ مکرمی پور، محمدباقر؛ محمدی، سبحان (1398). «امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 3، شماره 8، بهار.

  غلامعلی، چگنی زاده (1386). «چین در حال ظهور: سناریوهای محتمل»، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم، شماره 23.

  قنبرلو، عبدالله (1390). «الگوهای قدرت نرم در خاورمیانه»، مطالعات قدرت نرم، دوره 1، شماره 1.

  کوگلر، یاچک؛ تامن، رونالد؛ توماس، جان (1393). «جابه جایی های جهانی»، در شان کلارک و سابرینا هوک، مناظره درباره ی جهان پس از آمریکا، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

  کیوان حسینی، سید اصغر؛ جمعه زاده، راحله (1390). «تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی»، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، دوره  جدید، شماره  13.

  لین، کریستوفر (1393). جهان واقعی پس از آمریکا: پایان صلح آمریکایی و آینده سیاست جهان، در شان کلارک و سابرینا هوک، مناظره درباره ی جهان پس از آمریکا، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

  ملکی، عباس؛ رئوفی، مجید (1395). راه ابریشم جدید،یک کمربند،یک جاده: نظریه ی چینی برای رهایی از محدودیت های استراتژیک، تهران: ابرار معاصر.

  موسوى شفائى، مسعود (1394). «نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادى جادة ابریشم»، فصلنامه پژوهش هاى روابط بین الملل، دوره نخست، شماره هفدهم.

  موسی‌زاده، رضا؛ خسروی، بهنام (1394). «بریکس و نهادسازی بین‌المللی»، سیاست خارجی، دوره 29، شماره 4، شماره پیاپی 116.

  نای، جوزف (1387). قدرت در عصر اطلاعات: از واقع گرایی تا جهانی شدن، ترجمه سعید میرترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  Huasheng, Zhao (2013), China’s View of and Expectations from the Shanghai Cooperation Organization, Asian Survey, Vol. 53, No. 3

  Abdenur, A. E (2014), China and the BRICS Development Bank: Legitimacy and Multilateralism in South-South Cooperation. IDS Bulletin, Vol.45,No.4

  Deckers, Wolfgang (2004), China, globalisation and theWorld Trade Organisation, Journal of Contemporary Asia, Vol.34,No.1

  1. Harris, Jerry (2018), Who Leads Global Capitalism? The Unlikely Rise of China, Class, Race and Corporate Power, digital commons, Volume 6, Issue 1

  Tan-Mullins. May, Mohan, Giles. Power, Marcus (2010), Redefining ‘Aid’ in the China–Africa Context, International Institute of Social Studies,Vol.45,No.5

  Morgan: ip. Zheng, Yu (2019), Old bottle new wine? The evolution of China’s aid in Africa 1956–2014, Third World Quarterly, Volume23, Issue5

  Bräutigam, Deborah (2010), China, Africa and the International Aid Architecture, the African Development Bank Working Paper, No. 107

  Hart, Melanie.(2015), China’s New International Financing Institutions, Center for American Progress,Retrieved April 28 2019,in https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2015/09/22/121668/chinas-new-international-financing-institutions/

  Chin, G. T. (2014), The BRICS-led Development Bank: Purpose and Politics beyond the G20. Global Policy, Vol.5,No.3

  Mishra, Rahul (2016), Asian Infrastructure Investment Bank: An Assessment, India Quarterly, Vol.72,No.2

  Gennari, Liam, "Power Transitions and International Institutions: China's Creation of the Asian Infrastructure Investment Bank" (2017), Honors Theses, Retrieve April 28 2019,in : http://repository.upenn.edu/ppe_honors/26

  1. Nye ,Joseph (2013), Hard, Soft, and Smart Power,in Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, Oxford University Press
  2. Nye, Joseph (2009), Combining Hard and Soft Power, Foreign Affairs, Vol. 88, No. 4
  3. Wilson, Ernest (2008), Hard Power, Soft Power, Smart Power, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616
  4. Tammen, Ronald. Kugler, Jacek (2006), Power Transition and China–US Conflicts, The Chinese Journal of International Politics, Volume. 1, Issue .1