نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

ما در جهانی زندگی می کنیم که از نظر تکنولوژی عصر کوانتوم نامیده می شود. انرژی هسته ای، کامپیوترها، بارکدخوان ها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه جالب از نتایج جالب توجه تئوری فیزیک قرن بیستم یعنی فیزیک کوانتوم هستند. با کارهای پلانک، هایزنبرگ و دیگران با ارائه نظریه کوانتومی در فیزیک و مکانیک، مبانی جدیدی برای فهم جهان هستی و پدیده های آن شکل گرفت که عمدتا با عنوان پارادایم کوانتومی معرفی می شوند. این پارادایم نوین تاثیرات شگرفی بر همه ابعاد علم از جمله رایانه، اینترنت، فیزیک و غیره گذاشت. در حوزه علوم انسانی نیز تاثیر این تفکر نوین همچنان در حال گسترش است. نظریه کوانتوم، بر خلاف فیزیک کلاسیک که هیچ جایی برای وجود مفاهیمی چون؛ عدم قطعیت و خودآگاهی در خود نمی بیند، عدم قطعیت و خودآگاهی را مطرح می کند. از دیگر سو، بعد از صد سال از نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل که دیپلماسی فرعی از آن است، هنوز دانشمندان از رویدادهای بین المللی و جهانی غافلگیر می شوند. به نظر می رسد این ناکارآمدی ناشی از سیطره تفکر نیوتونی در نظریه های علوم انسانی و روابط بین الملل است. این پژوهش کوششی است تا با استفاده از منابع محدود کتابخانه ای، دیپلماسی کوانتومی با رویکرد اقتصادی و مختصات و ویژگی های آن را تبیین و تشریح نماید و پس از تبیین مفهوم کوانتوم دیپلماسی، با ارائه مختصری از مفهوم امنیت انسانی، تاثیر این نوع از دیپلماسی را بر بُعد اقتصادی امنیت انسانی در جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Quantum Diplomacy on the Economic Dimension of Human Security in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Shaykh al-Islami 1
  • Jafar Amani Khojasteh 2

1 Assistant Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

2 Graduate of Diplomacy and International Organizations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

چکیده [English]

     We live in a world that is technically called the quantum age. Nuclear energy, computers, bar code readers, and laser surgery are just a few interesting examples of the interesting results of twentieth-century physics theory, quantum physics. The work of Planck, Heisenberg, and others, with the introduction of quantum theory in physics and mechanics, formed new foundations for understanding the universe and its phenomena, mainly known as the quantum paradigm. This new paradigm had tremendous effects on all aspects of science, including computers, the Internet, physics, and so on. In the field of humanities, the impact of this new thinking is still expanding. Quantum theory, unlike classical physics, has no place for concepts such as; It does not see uncertainty and self-awareness, it raises uncertainty and self-awareness. On the other hand, after a hundred years of theorizing in the field of international relations, of which diplomacy is a subsidiary, scientists are still surprised by international and global events. This inefficiency seems to stem from the dominance of Newtonian thought in theories of the humanities and international relations. This research is an attempt to define and explain quantum diplomacy with its economic approach and its characteristics using limited library resources. After explaining the concept of quantum diplomacy, by presenting the concept of human security, the impact of this type of diplomacy on Investigate the economic dimension of human security in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum paradigm
  • quantum diplomacy
  • economic diplomacy
  • human security
اعتباریان، اکبر (1386). «تغییر سازمانی از دیدگاه نظریه آشوب»، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال 18، شماره 190.
روشن چشم، حامد؛ اصلانی، مسعود؛ افراسیابی، هادی (1397). «فرصت‌های سیاسی و تاثیر آن در وقوع بحران‌های امنیتی بر پایه نظریه ساختار فرصت سیاسی مک آدام»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 2، شماره 6، پاییز.
سلمان تبارسوته، محمد؛ مهرورز، عباس (1399). «تأثیر سیاست خارجی آمریکا (ترامپیسم) در قبال اسرائیل بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 4، شماره 12، بهار.
سید جوادین، سید رضا (1396). تئوری های مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانک.
صادقی، تورج و همکاران (1391). «ارایه مدل عوامل اصلی موفقیت در صادرات از دیدگاه صادرکنندگان در ایران»، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 17، زمستان.
فرهادی راد، حمید (1397). سازمان کوانتومی راهبری سازمان در آشوب و پیچیدگی، تهران: رشد.
قاسمی، محمد علی (1384). «امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 30.
کتابی، امیرعلی (1399). «راهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ علمی دشمنان»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(2)، 35-64.
Charlotte, Shelton (1999). Quantum leaps: 7 skills for workplace recreation
Claudia F. Fuentes and Franciso Rojas Aravena (2005), Promoting Human
Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in Latin America and
the Caribbean, Paris, UNESCO.
The Commission on Global Governance (1995), Our Global Neighbourhood,
Oxford: Oxford University Press, Available at: http://www.gdrc.org/u-
gov/global-neighbourhood/
Human Development Report 1995 (1995), Published for the United Nations
Development Programme (UNDP), New York: Oxford University Press.
Mundell, R. (1998), The Changing Face of National Security: A Conceptual
Analysis, Tehran: Research Institute of Strategic Studies.
Akhavan Kazemi, B. (2008), “Economic Security and Guidelines Providing It in
the Teachings of Quran and Hadith”, Quran and Hadith Studies, (29): 183-216.
United Nations (1975), “Report of the World Food Conference”, Rome 5-16
November 1974, New York.