نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق, واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق, واحدقشم, دانشگاه آزاداسلامی, قشم, ایران

3 گروه حقوق، ,واحدقشم،, دانشگاه آزاداسلامی، ,قشم، ,ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی انواع حمایت‌های حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب‌نظران جامعه‌شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه‌گیری گلوله‌برفی تعداد 30 نفر از آن‌ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت‌ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه‌‌ای در مقیاس رتبه‌ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تی تک‌نمونه‌ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب‌نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک‌های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization socio-economic support for refugees in Iran from the perspective of Iranian experts

نویسندگان [English]

  • seyyedMorteza Mousavie Darani 1
  • abomohammad asgharkhani 2
  • maryam moradi 3

1 PhD student in International Law, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

3 aDepartment of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the types of socio-economic support for refugees in Iran. The present study was a descriptive survey with a researcher-made questionnaire. In terms of purpose, the present study was applied and in terms of nature, it was descriptive. The statistical population of the study was all experts in sociology, law and political science based in Tehran, 30 of whom were selected by snowball sampling. In order to identify the supports, after reviewing the theoretical foundations and research background, 10 types of socio-economic support were identified,. The results showed that: from the experts' point of view, 10 types of refugee protection are needed, which are: Health care, education, the right to adequate housing, the right to work, the right to social security, the right to travel, the right to sue, the right to receive government assistance, the right not to be detained and expelled, and the right to marry and divorce. Of these 10 types of support, health care, the right to adequate housing, the right to travel, the right to work and the right to sue are the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Refugee
  • Refugee rights
  • Refugee protection
  • Right to education
  • Right to work
امیری زاده، مرجان (1396). «بررسی حقوق کودکان پناهنده در مخاصمات مسلحانه»، دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
امیری زاده، مرجان (1397). «کودکان پناهنده و چالشهای امنیتی»، ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند.
توحیدی نیا، محمود؛ صادقی سیدحسین (1395). «بررسی وضعیت حقوق فعلی پناهندگان افغانی در ایران»، کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، مالزی، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا).
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده‌های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4).
حسنوند، مسعود؛ آزادبخت، فرید (1397). «تحلیل پناهندگی دیپلماتیک به سفارتخانه‌ها در رویه قضایی بین المللی، کنفرانس بین المللی پژوهش‌های دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، کرج، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
خضری عزیزی فر، آئین (1398). «حقوق پناهندگان در پرتو اصل عدم تبعیض»، کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه، مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته‌ای.
شرف، محمدرضا و فاضلی، حبیب‌اله (1399). «مهاجران و ظرفیت‌های پیشرفت؛ هم‌افزایی قدرت نرم ایران و افغانستان»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(2).
شورچه، سپیده؛ انصاریان، مجتبی (1395). «نظام حقوقی پناهندگان و اوارگان و پناه جویان ومسولیت دولت‌ها در قبال آنان»، کنگره بین المللی جامع حقوق ایران.
صفایی، جواد (1374). توسعه و تحول حقوق پناهندگان، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
قدیر، محسن؛ کاظمی فروشانی، حسین (1397). «بررسی پدیده پناهندگی از منظر اسلام و حقوق بین الملل»، فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام وغرب، 5 (1).
منصوریان، ناصرعلی و اکبری، عزت اله (1399). «جایگاه و اهمیت دیپلماسی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(1).
نبوی زاده، سیده لیلا (1397). «حق آموزش کودکان با تاکید بر حقوق کودکان پناهنده و بدون تابعیت»، نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری.
ولی پور، محمدعلی (1396). «بررسی حقوق پناهندگان ازمنظرحقوق بین الملل»، اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم‌اجتماعی، همدان، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
یوسفی کهریزه، جمیله؛ نیکخواه سرنقی، رضا (1395). «بررسی تعهدات بین المللی دولت‌ها در قبال پناهندگان با تأکید بر عملکرد دولت ایران در خصوص پناهندگان عراقی»، نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی کاربردی و استانداری قم.
Alipui, Nicholas. Gerke, Nicole (2018). The Refugee Crisis and the Rights of Children: Perspectives on Community‐Based Resettlement Programs. International Day of Multilingualism. 159: 91-98.
Barghadouch, Amina. Morten Skovdal, Marie Norredam, (2019). Do health reception policies in the Nordic region recognize the rights of asylum-seeking and resettled refugee children?, Health Policy, Volume 123, Issue 12, 2019, Pages 1173-1184, ISSN 0168-8510, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.09.00
Carsley, Sarah & Russell, S. (2020). Exploring the Enforceability of Refugees' Right to Education: A Comparative Analysis of Human Rights Treaties. Journal on Education in Emergencies. 5. 10. 10.33682/xwx5-eau.
Ette, Andreas (2017). Migration and Refugee Policies in Germany. New European Limits of Control? Book series published by the Federal Institute for Population Research, Germany (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung). VOL 51.
Hall, Nina (2019). Norm contestation in the digital era: campaigning for refugee rights. International Affairs. 95(3): 575–595.
Huot, Danielle (2014). Migration and Integration in Nairobi, Kenya: Refugee Rights. Social Capital, and Livelihoods in an Urban Environment. UWSpace.
Ilgit, Asli, Klotz, Audie (2018). Refugee rights or refugees as threats? Germany’s new Asylum policy. British Journal of Politics and International Relations. 20(3).
Jiho Cha, Pamela J. Surkan, Jaeshin Kim, Isabel A. Yoon, Courtland Robinson, Barbara Lopes Cardozo, Hayoung Lee, (2018). Human Rights as Political Determinants of Health: A Retrospective Study of North Korean Refugees, American Journal of Preventive Medicine, Volume 55, Issue 2, 2018, Pages 271-279.
Legomsky, Stephen H. (2003), Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third Countries: The Meaning of Effective Protection United Nations High Commissioner for Refugees. P. 244.
Lori, Jody R., Joyceen S. Boyle (2015). Forced migration: Health and human rights issues among refugee populations. Nursing Outlook. 63(1): 68-76.
Lori, Jody R.., Joyceen S. Boyle, (2015). Forced migration: Health and human rights issues among refugee populations, Nursing Outlook, Volume 63, Issue 1, 2015, Pages 68-76.
Odhiambo-Abuya E. (2007). ‘Reinforcing Refugee Protection in the Wake of the War on Terror’, Boston College International & Comparative Law Review, vol. 30 (2007), pp. 277–329.
Sitaropoulos, Nicholas (2007), The Role and Limits of the European Court of Human Rights in Supervising State Security and Anti-terrorism Measures Affecting Aliens’ Rights, Terrorism and Foreigner, Martinus Nijhoff Publishers. P. 39.
Zetter, Roger. Ruaude, Héloïse (2016). Refugees’ Right to Work and Access to Labor Markets –An Assessment. KNOMAD Working Paper.