نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

قفقاز منطقه ای کوهستانی در جنوب غربی روسیه است که محلی برای رقابتها و منازعات قدرتهای بزرگ از جمله ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا بوده است. در این منطقه پنج نوع رقابت و برخورد منافع را می‌توان طبقه‌بندی کرد. نخست، رقابت و برخورد منافع ایالات متحده آمریکا و روسیه. دوم، رقابت و برخورد منافع روسیه و ترکیه. سوم، رقابت و برخورد منافع ایران و آمریکا، غرب و اسرائیل، چهارم، رقابت و برخورد منافع ایران و ترکیه و پنجم، رقابت و برخورد منافع آمریکا و چین که بیشتر در موارد اقتصادی و انرژی خلاصه می‌شود. از جمله بازیگران فعال در این منطقه، ترکیه می باشد که تلاش می‌کند نفوذ خود را در قفقاز گسترش دهد. ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، به یکی از بازیگران مهم در مناطق پیرامونی خود از جمله، قفقاز تبدیل شده است و در تحولات جدید در این مناطق از جمله بازیگران تأثیرگذار محسوب می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد ترکیه به عنوان کشوری فاقد منابع حیاتی انرژی، برنامه دارد که روی موضوع واردات انرژی از این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و ضمن کاهش وابستگی بیش از حدش به خاورمیانه، در راه تبدیل خود به یک مسیر ترانزیت انرژی به بازارهای غربی گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field study of Turkey's geopolitical approach in the Eurasian Basin with emphasis on energy resources in the Caucasus region

نویسندگان [English]

  • Reza Ahmadi mosabad 1
  • Ali Mohamadzadeh 2
  • ahmad Ashrafi 2

1 PhD Student, Department of Political Science and International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The Caucasus is a mountainous region in southwestern Russia that has been the site of rivalries between major powers, including Iran, Russia, Turkey, and the United States. In this region, five types of competition and conflict of interest can be classified. First, the rivalry and conflict of interests of the United States and Russia. Second, competition and conflict of interests between Russia and Turkey. Third, the rivalry and conflict of interests of Iran and the United States, the West and Israel, fourth, the rivalry and conflict of interests of Iran and Turkey, and fifth, the rivalry and conflict of interests of the United States and China, which is mostly summarized in economic and energy matters. Among the actors active in the region is Turkey, which is trying to expand its influence in the Caucasus. Since the establishment of the AKP, Turkey has become one of the most important players in its peripheral regions, including the Caucasus, Since the establishment of the AKP, Turkey has become one of the most important players in its peripheral regions, including the Caucasus, and is one of the influential actors in new developments in these regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical approach
  • Turkey
  • Caucasus
  • Eurasia
  • energy resources
افشردی، مهدی (1397). «ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 1، شماره 1.
اتوتایل، ژئاروید و همکاران (1380). اندیشه ­های ژئوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه: محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران: دفتر معالعات سیاسی و بین المللی.
اخباری، محمد (1390). «موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش های آمریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان»، پژوهش جغرافیای انسانی، شماره 57، بهار.
الهی، اکبر (1384). روابط خارجی ایران(بعد از انقلاب اسلامی)، تهران: انتشارات آوای نور.
احمدی پور، زهرا(1384). «ژئوپلیتیک انتقادی»، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 4، پیاپی 43.
حسنتاش، سید غلام حسین (1385). «تقاضای گاز اروپا، نقش ترکیه و فرصت های ایران»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال بیستم، شماره 7و 8، فروردین.
جعفری ولدانی، محمد (1387). ترکیه جمهوری سرگردان، ترجمه: سید حسین موسوی، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
دهقانی فیروزآبادی، ابراهیم (1388). تاریخ معاصر کرد، جلد اول، تهران: انتشارات پاییز.
دوئرتی، فالتزگراف (1388). کشورهای مشترک المنافع ویژه مسائل امنیتی، ترجمه: فخرالدین سلطانی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ایران معاصر.
داود اغلو، احمد (1391). «سیاست خارجی ترکیه و راهبردهای آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز و زمستان.
دبیری، علی اکبر (1390). «ارزیابی جایگاه آسیای مرکزی در نظریه های ژئوپلیتیک»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 73، بهار.
عسگرخانی، ابومحمد؛ مکرمی پور، محمدباقر؛ محمدی، سبحان (1398). «امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 3، شماره 8، بهار.
عسگریان، عباسقلی؛ تاجیک، علی؛ نوروزی، رحیم (1396). «بررسی دیپلماسی ‌عمومی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی(2016-2000)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 2، پاییز.
عزتی، عزت الله (1386). تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق، تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین المللی
کاظمی، جواد (1383). ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی‌فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4.
کرمی، یوسف؛ نواختی مقدم، امین (1399). «موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 4، شماره 12، بهار.
گیلپین، روی (1387). «آب وجمعیت»، مترجمان مصطفی بزرگ زاده، عباسقلی جهان نما، قهرمان قدرت نما، فصلنامه آب و توسعه، سال دوم.
محمدیان، سهیلا (1389). نگاهی به ادعاهای ترکیه درباره میادین نفتی کرکوک و موصل، کتابخانه دیجیتالی دید.
موسوی، سید محمدرضا و نوروزی، رحیم (1398). «بررسی ابعاد فرهنگی و مذهبی دیپلماسی ‌عمومی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دور9، شماره 1.
مورینسون، الکساندر(1387). «نقش انرژی در روابط سه جانبه اسرائیل، آذربایجان و ترکیه»، ترجممه: سلمان رضوی، فصلنامه فلسطین، شماره 3، پاییز.
واعظی، علیرضا (1386). ریشه‌های رفتار سیاسی درآسیای مرکزی و قفقاز، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.
Baştürk, M. F. (2020). The Causality Relationship Between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Caucasus and Central Asian Economies With Natural Gas Exporters. In Economic, Educational, and Touristic Development in Asia (pp. 1-17). IGI Global.
Demirağ, Y. (2004). EU policy towards South Caucasus and Turkey. Perceptions: Journal of International Affairs, 9(4), 91-105.
Erat, S., & Telli, A. (2020). Within the global circular economy: A special case of Turkey towards energy transition. MRS Energy & Sustainability, 7.
Griffiths, M., O'callaghan, T., & Roach, S. C. (2002). International relations: The key concepts. Taylor & Francis.
Gide, F. (2020). Geopolitical Analysis of the Crimean Peninsula and the Black Sea in the Context of Turkish-Russian Energy Policy. Управленческое консультирование, (2 (134)).
ORHAN, A., İNCE, M. R., & Abdullah, A. Ç. I. K. Asymmetric Causality Relationship between Energy Consumption and Economic Growth: Sample of Selected Turkish Republics. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 5(2), 61-74.
Sahin, H. (2020). Production sharing agreements in the Caucasus and Central Asia: a contextual study of Azerbaijan and Kazakhstan. TDM, 17(1), 1-12.
Telli, A., Erat, S., & Demir, B. (2020). Comparison of energy transition of Turkey and Germany: energy policy, strengths/weaknesses and targets. Clean Technologies and Environmental Policy, 1-15.
weitz, Z., & Yilmaz, S. (2009). The Turkey-EU-US triangle in perspective: transformation or continuity?. The Middle East Journal, 59(2), 265-284.
Yükselen, H. (2020). Strategy and Strategic Discourse in Turkish Foreign Policy. Springer Nature.