نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به اهمیت روزافزون و نقش‌آفرینی موثر دیپلماسی‌عمومی در سیاست بین‌الملل، کشورها سعی در استفاده‌بردن هرچه بیشتر از این ابزار جهت پیش‌برد منافع سیاسی خود دارند و به این منظور در زمینه‌هایی چون قدرت نرم، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی‌گردشگری، قدرت هوشمند و ... برای تقویت دیپلماسی‌عمومی خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. این مقاله ابتدا به بررسی دیپلماسی‌عمومی روسیه و نقاط ضعف و قوت آن‌ در زمینه‌های مختلف و میزان فعالیت و توفیق و عدم توفیق آنها در حیطه‌‌های مختلف دیپلماسی‌عمومی می‌پردازد و نشان می‌دهد چطور روسیه سعی در استفاده و سود بردن از مزیت‌های خود در دنیای دیپلماسی عمومی دارد. دیپلماسی عمومی فدراسیون روسیه در زمینه‌های مختلفی همچون زبان، فرهنگ، تمدن، دانش زبان دوم و پیشینه تاریخی و ... در آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هرکدام از آن‌ها در هر زمینه بررسی شده. در این راستا، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مهم‌ترین جنبه های دیپلماسی‌عمومی روسیه در آسیای مرکزی در دوره بین سال های 2000تا 2016 چیست؟ بر این اساس فرضیه این مقاله بیان می دارد روسیه بیشتر بر پیشینه فرهنگی و تمدنی مشترک با آسیای مرکزی برای پیش برد دیپلماسی عمومی خود در این منطقه تأکید می‌کند. روش پژوهش مبتنی بر راهبرد پژوهشی توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Russian Diplomacy in Central Asia in Public Diplomacy (2016-2000)

نویسندگان [English]

  • abasgholi asgharian 1
  • ali tajik 2
  • rahim norouzi 2

1 Assistant Professor of International Relations, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

2 Graduate of Regional Studies, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the increasing importance and effective role played by public diplomacy in international politics, countries are increasingly using this tool to advance their own political interests, in areas such as soft power, digital diplomacy, tourism diplomacy, smart power and ... Public diplomacy is investing itself. This article first examines Russia's public diplomacy and its strengths and weaknesses in various fields and their success and failure in various areas of public diplomacy and shows how Russia seeks to exploit and benefit from its advantages in the public diplomacy world. The public diplomacy of the Russian Federation has been discussed in various fields such as language, culture, civilization, second language knowledge and historical background, etc. in Central Asia and each of its strengths and weaknesses has been examined in each field. In this regard, this article seeks to answer the question of what are the most important aspects of Russian public diplomacy in Central Asia between 2000 and 2016? On this basis, the hypothesis of this paper states that Russia emphasizes more on the cultural and civilizational background shared with Central Asia in order to further its public diplomacy in the region. The research method is based on a descriptive-analytical research strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Soft Power
  • Russia
  • Central Asia
  • Post-Soviet
حاتمی، داوود (۱۳۸۷). «چشم‌انداز زبان فارسی در آسیای مرکزی»، ایران شناخت، شماره ۱۲.
رشید، احمد (۱۳۸۷). جهاد- اسلام پیکارجو در آسیای مرکزی، مترجم جمال آرام، تهران: عرفان.
شکوری، شریف و رستم شکوری (۱۳۸۸). آسیای مرکزی: درآمدی بر روحیات مردم، ترجمه محمدجان شکوری بخارایی و منیژه قبادیانی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
عسگریان، عباس‌ قلی (۱۳۸۶). «جوامع مسلمان و سازمان‌های اسلامی فدراسیون روسیه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۵۹.
عسگریان، عباس‌ قلی (۱۳۹۴). «ﺟﺎﻳﮕﺎه دیپلماسی‌عمومی در رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪﻳﺪ ایالات‌متحده آمریکا و فدراسیون روﺳﻴﻪ (ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در ﻋﺮﺻﻪ دیپلماسی‌عمومی)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره ۲۳.
علوی مقدم، مهیار (۱۳۷۱). «هویت زبانی و قومی در آسیای مرکزی»، فصلنامه کیهان اندیشه، شماره ۵۶.
کلاشی، ناهیده (۱۳۸۹). «ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ»، مجله ادیان و عرفان، شماره دوم، سال چهل و سوم.
گلشن پژوه، محمودرضا؛ کاردا، عباس؛ کلاهی خیابان، حسن سعید (۱۳۸۲). گسل‌های منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
Выступление Медведева, Д.А., на Совещании руководителей представительств Россотрудничества за рубежом 04.09.2012 г: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/articles/article0940.html. Дата обращения: 5.1.2015.
Никонов В. О статусе русского языка в мире: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/articles/article0763.html?print=true. Дата обращения: 9.01.2015.
Культура России, Министерство культуры Российской Федерации, программа на 2006-2011 гг. //http://fcpkultura.ru. Дата обращения: 22.12.14.
Анхольт С. Международный имидж России. Почему он важен? // РИА-Новости. 15.09.2013 [ria.ru/valdaiclub_anniversary_ comment/ 2013/09/15/ 963257442.html# 13826836627483& message=resize&relto= register &action= add Class& value= registration.
Шмагин. Е. А.(2013). Культура и дипломатия // Международная жизнь, № 3. С. 61-73.
Rywkin, Micheal (1990), Moscow’s Muslim Challenge, London: Hurst & Company.
Mainville, Michael (2006), Russia has a Muslim dilemma Ethnic Russians hostile to Muslims / Followers of Islam say they have been citizens a long time, Retrieved in 28 may 2016 from http://goo.gl/OEn8hx