نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به مقتضیات بین المللی و داخلی رژیم‌های سیاسی که در جریان تحولات اخیر خاورمیانه، حاکمیتشان در معرض تهدید جدی واقع شد؛ هر کدام از این کشورها مسیر متفاوتی را پیمودند. در این میان بحران سوریه به جنگ داخلی گسترده‌ای کشیده شد که تا کنون راه حل مسالمت آمیز موفقی برای آن ارائه نشده است. به اعتقاد نگارندگان این مقاله چنین وضعیتی یعنی ادامه منازعات خونین بین شورشیان مسلح و نیروهای دولتی سوریه، به منظور کنترل دو خصم جدی علیه امنیت آمریکا و اسرائیل – یعنی گروه‌های سلفی و رژیم اسد- مطمح نظر استراتژیست های آمریکایی است و بنابراین به نظر می‌رسد چنین وضعیتی تا تضعیف شدید دو گروه، به ویژه اسلام گرایان رادیکال ادامه داشته باشد. به علت شباهت وضعیت بحران سوریه و جنگ ایران و عراق، ـ هم به لحاظ فرسایشی شدن و هم به واسطه دشمنی مشترک رژیم اسد و بنیادگرایان سلفی با منافع آمریکا در منطقه ـ چارچوب نظری که برای این مقاله در نظر گرفته خواهد شد، استراتژی موازنه ضعف است که دولت ریگان در مقابل ایران و عراق در سالهای جنگ این دو کشور در پیش گرفته بود. این استراتژی در راستای تضعیف دو کشور ایران و عراق به عنوان رژیم‌هایی که توانایی تهدید منافع آمریکا در منطقه را دارا بودند، به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Syrian crisis, the West and the strategy of balance of weakness

نویسندگان [English]

  • saeed chehrazad 1
  • abolghasem taheri 2
  • aghil saberouragh 3

1 PhD student in Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 PhD Student in Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the international and domestic demands of political regimes that have been under serious threat during recent developments in the Middle East, each of these countries has taken a different path. Meanwhile, the Syrian crisis has led to a widespread civil war that has not yet yielded a successful peaceful solution. According to the authors of this article, such a situation as the continuing bloody conflict between armed rebels and Syrian government forces to control two serious enemies against US and Israeli security - the Salafist and Assad regime groups - is certainly the view of American strategists, and so it seems. The situation will continue until the two groups, especially radical Islamists, are weakened. Due to the similarity of the situation in the Syrian crisis and the Iran-Iraq war, both in terms of erosion and the shared hostility between the Assad regime and the Salafist fundamentalists to US interests in the region, the theoretical framework for this article will be a weakness strategy. That is, the Reagan administration had waged war against Iran and Iraq during the war between the two countries. The strategy was used to weaken both Iran and Iraq as regimes capable of threatening US interests in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weakness
  • security
  • Syria
  • Salafi fundamentalists
  • America
  • Israel
  • West
بهرامی، سیامک (1395). «انحراف از نوعثمانی گرایی و کودتا در ترکیه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره سوم.
بی نام (1395). «اتحادیه اروپا به دنبال تعلیق مذاکرات درباره الحاق ترکیه»، خبرگزاری ایسنا، قابل دسترسی در:   .www.isna.irتاریخ مشاهده 8/11/1395.
بی نام، (1379)، «تـفسیر سـیاسی اتحادیه اروپا و تداوم تحقیر ترکیه»، روزنامه جـمهوری‌ اسـلامی‌.
بی نام، (1385)، «داستان تکراری ترکیه و اتحادیه اروپا»، روزنامه ایران، 28 آبان.
بیندی، فدریگا (1393)، سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ترجمه پریسا شاه محمدی، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.پ
پارسایی، سید مهدی (1395). «بررسی روابط اتحادیه اروپا و ترکیه»، فصلنامه سیاست، شماره 10.
توحیدفام، محمد و انوشا حضوری طریقه (1390). «تأثیر ساختار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر روابط خارجی ایران با کشورهای عضو»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 2.
حافظیان، محمدحسین (1383). «ترکیه: نخبگان سیاسی-نظامی و چالش­های دموکراسی»، فصلنامه راهبرد، شماره 31.
خالوزاده، سعید و داود کیانی (1387). «اتحادیه اروپا و نظام بین الملل»، پژوهش­نامه سیاست خارجی، شماره 16.
خرمایی، مریم (1395). «رأی پارلمان اروپا به توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا»، خبرگزاری مهر، قابل دسترسی در: mehrnews.com.www. تاریخ مشاهده 5/11/ 1395.
ذاکریان­امیری، مهدی (1378). «فرآیند اتحاد اروپا»، مجله پژوهشی دانشگاه امام صـادق‌، شماره‌ 10.
زنگنه، حمید (1392). اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
شیخ‌الاسلامی، محمدحسن  و مژگان گلچین (1388). «چالش‌های بسط و تعمیق در اتحادیه اروپا واگرایی علیه همگرایی»، مهرنامه، شماره 1.
طاهایی، سیدجواد (1389). «اسلام عاملی بازدارنده برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا»، پژوهش­نامه سیاست خارجی، شماره 25. 
عابدی، رضا (1389). «دلایل عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا»، آفاق امنیت، سال دوم، شماره 7.
قهرمان­پور، رحمان (1381). «آینده روابط ترکیه و غرب: به­سوی یک طرح استراتژیک، معرفی و نقد کتاب»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 4.
کاظمی، سید‌ علی‌ اصغر(1370). نظریه همگرایی در روابط بینالمللی «تجربه جـهان سـوم»، تهران: انتشارات پیک ایران.
Barbé, Esther and Eduard Soler i Lecha (2004). EU-Turkish Relations, Special Dossier of the Observatory of European Foreign Policy, European Union Center of North Carolina, EU Briefings.
Chilcote Ronald، (1981). Comparative Politics، the Search for a Paradigm، Westiew Press، Boulder، Colorado.
Columbis Theodore‌ and Wolfe James (1990), Introduction to International Relations Power and Justice، Englewood Cliffs، New Jersey.
Dougherty James (1971). Contending Theories in International Relations، Philadelphia، J.B Lippincott Company.
Fact Sheets on the European Union, (2009). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Gorvett, Jon (2004). Ankara Seethes as Parliamentary‌ Reforms‌ Fail‌ to Open Door to EU, The Washington Report on Middle East Affairs:  [database‌ on‌- line]; Available from Pro Quest; Accessed  September 2016.
Huntington, Samuel (1996). The Clash of Civilizations and the‌ Remaking‌ of‌   World Order, New York, NY: Simon & Schuster.
Morelli, Vincent (2013). European Union Enlargement, A Status Report on Turkey’s Accession Negotiations Congressional Research Service.
Muftuler, Melitem (2011). Thee European Union and Turkey, Availabe at: www. Reconproject.Com.
Narbone, Luigi and Nathalie Tocci (2005). Running Around IN Circles? The Cyclical Relationship between Turkey and the European Union, Available at: www.Cespi. It.
Oguzlu, H. Tarik (2004). Changing‌ Dynamics‌ of Turkey's U.S. and EU  Relations, Middle East Policy [database on- line‌], Available‌  from‌ Pro Quest, Accessed  September 2016.
Ozbudun, Ergun (2014). Akp at the Crossroads: Erdogans Majoritarian Drift, South European Society and Politics, Volume 19.
Phillips, David L. (2004). Turkey's Dreams of Accession‌, Foreign‌ Affairs‌ [database on-ling], available from Pro Quest, Accessed‌ October‌ 2016.
Taspinar, Omer (2014). The End of the Turkish Model, Survival: Global Politics and Strategy, Volume 56.
The Eu and Human Rights, (2007). at: http: // eeas. Europa. Eu/human-rights/index-en.htm.
Yilmaz, H. (2009). in Turkey’s Accession to the European Union: An Unusual Candidacy, Edited by Arvanitopoulos, C. Berlin: Springer.