نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری آینده پژوهی پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

چکیده

واقعیت‌های آشکاری نشان می‌دهد که طی چهار دهه اخیر هم در تدوین سیاست‌ها و راهبردها و هم در اجرای برنامه‌های توسعه روستایی اشتباهات راهبردی زیادی مرتکب شده‌ایم که به مانعی برای توسعه این مناطق مبدل شده است. شناخت این اشتباهات و بررسی علل بروز آنها و درس گرفتن از آنها برای رفع خطاها و اصلاح نمودن مسیر توسعه از ضروریات قطعی است. در مقاله حاضر با ارائه رویکردهای اصلی توسعه روستایی در عرصه بین‌المللی، مهم‌ترین سیاست‌ها و راهبردهای توسعه روستایی با نگاهی آسیب شناسانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاداتی جهت تصحیح وضعیت توسعه روستایی در کشور ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International approaches and policy and strategic barriers to rural development in Iran

نویسنده [English]

  • hamidreza ghavammaleki

PhD Student in Future Studies, Shakespeare Research Institute, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The obvious facts show that over the last four decades we have made many strategic mistakes in formulating policies and strategies and in implementing rural development programs that have become an obstacle to the development of these areas. Understanding these mistakes and studying the causes of them and learning from them to fix the errors and modify the path of development are essential. The present paper presents the main approaches of rural development in the international arena and analyzes the most important rural development policies and strategies from a pathological point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approach
  • Policy
  • Strategy
  • Migration
  • Rural Development
استعلاجی، علیرضا (1390). بررسی و تحلیلرویکردها و راهبردهای توسعه روستایی- ناحیه‌ای. تهران: موسسه توسعه روستایی ایران.
باتملی، ترور (1392). مؤسساتکشاورز- محوربرایتوسعةکشاورزی: فعالیتتعاونی‌ها دراموراعتبار،عرضه و بازاریابی ترجمة علی کمالی و همکاران، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
برنامه عمران سازمان ملل متحد (1387). دستورکار21، ترجمه حمید طراوتی و امیر ایافت، تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
پاپلی یزدی، محمدحسین. (1392). جایگاهروستادرفرآیندتوسعةملیازدیدگاهصاحبنظران، تهران: انتشارات مؤسسة روستایی ایران.
پرتی، جولز ان. (1391).بازآفرینیکشاورزی،سیاست‌هاوعملیاتمناسببرایپایداریو خوداتکاییترجمةعلیرضاکاشانی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
تودارو، مایکل (1387). توسعةاقتصادیدرجهانسوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، تهران: مؤسسة عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
بندیویدوال، آورم (1384). برنامهریزیتوسعةنواحیروستایی:اصول،رهیافت‌هاو ابزارهایتجزیهوتحلیلاقتصادی، تهران: وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
دیکسون، جان (1392). «هدفگذاری خدمات کشاورزی برای نظام‌های مختلف بهره برداری جهت توسعة روستایی و کشاورزی پایدار در ایران»، ترجمه فاطمه نوروزیان.مجموعه مقالاتاولینهمایشنظام­هایبهرهبرداریکشاورزیدرایران(چالش‌ها راه­حل­ها)، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام‌های بهره برداری با همکاری مؤسسة فرهنگی- هنری شقایق روستا.
رضوانی، محمدرضا (1391). «برنامه‌ریزی توسعه روستایی(مفاهیم، راهبردها و فرآیندها)»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره 52، شماره 164، زمستان.
 رضوانی، محمدرضا (1393). مقدمه‌ای بربرنامه‌ریزیتوسعةروستاییدرایران،تهران: قومس.
رضوی، سید حسین و علینی، محسن (1379). «جهاد سازندگی و رویکرد فقرزدایی»، مجموعه مقالات نقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه­ی روستایی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، صص 14-5.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمداله و رضوی، سیدحسن (1389).«راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی»، فصلنامه روستا و توسعه، دوره 13، شماره 13، پاییز.
شریعتی، محمدتقی (1391). «انگاره جدید در تحول کشاورزی و توسعه‌ی روستایی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 164-163، صص 243-238.
شفرد، آندرو (1389). توسعةپایدارروستایی، ترجمة محمود حسینی، تهران: دانشگاه تهران.
شهبازی، اسماعیل (1386). توسعه و ترویج روستایی، تهران: دانشگاه تهران.
قنبری، یوسف و برقی، حمید (1387). «چالش‌های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران»، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 16، زمستان.
گریفین، کیت. و جیمز، جفری (1368). انتقالبهتوسعةعادلانه،سیاست­هایاقتصادیبرای تغییرساختاریدرکشورهایجهانسوم، ترجمة محمدرضا رفعتی، تهران: وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی (1389). «گزارش وضع موجود مناطق روستایی کشور، - مؤسسه­ی توسعه­ی روستایی ایران».
مطیعی لنگرودی، سید حسن و اردشیری، علیرضا (1386).«پیامدهای ایجاد صنایع­فرآوری محصولات کشاورزی در توسعه روستایی، بخش مرکزی آمل»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 61، پاییز.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن. (1394). «توسعه روستایی مبتنی بر پایداری کشاورزی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 85.
ملور، جان ویلیام (1393). «توسعة کشاورزی در ایران: تعامل هدف‌ها و راهبردها»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 45.
ملور، جی (1393). «توسعة کشاورزی در ایران، تعامل هدف‌ها و راهبردها»، فصلنامه اقتصادی کشاورزی و توسعه، سال 12، ش 4.
مولایی هشتجین، نصرالله (1392). «الگوی بهینه برای برنامه­ریزی توسعة خدمات روستایی در ایران (مطالعه موردی: جنوب استان اردبیل)»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 18، شماره 3.
نصیری، حسین (1389). توسعةپایدار،چشم‌اندازجهانسوم،تهران: فرهنگ و اندیشه.