نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم نظم بین الملل در نظریات مختلف روابط بین الملل تعاریف متفاوتی را به خود گرفته است. هر کدام از این نظریات بر مبنای مفاهیم هستی شناسی و معرفت شناسی خود تعریف از نظم بین الملل را ارائه می‌دهند. پارادایم واقع گرایی موازنه قدرت و هژمونی را از عوامل تعیین کننده و شکل دهنده نظم بین الملل می‌داند؛ در حالی که پارادایم لیبرال نظم بین الملل را بر گرفته از بازار آزاد، رژیم‌ها، نهادها و سازمان‌های بین المللی می‌داند. مکتب انگلیسی از یک طرف بر مفاهیم واقع گرایی از قبیل جنگ، موازنه قوا و مدیریت قدرت‌های بزرگ در شکل دهی به نظم بین الملل تأکید می‌نماید و از طرف دیگر بر مفاهیمی از قبیل هنجارها و ارزش‌های مشترک در شکل دهی به نظم بین الملل تأکید می‌نماید و نظم بین الملل را یک نوع برساخته اجتماعی در بین دولت ملت‌ها بر می‌شمرد. بر مبنای این تغییر و تحولات سوالی که مطرح می‌شود این است که تحول مفهوم نظم بین الملل بر اساس عوامل شکل دهنده و دامنه آن، چگونه بوده است؟ فرضیه این پژوهش بر این است که در تحول مفهوم نظم بین الملل عامل شکل دهنده آن علاوه بر دولت‌ها به سمت بازیگران دیگر نیز کشیده شده است و دامنه آن نیز از قدرتهای بزرگ به سمت دیگر دولت‌ها و حتی بازیگران فروملی و انسان‌ها کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution in the Concept of International Order

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bahadorkhani 1
  • aliasghar mohammadi darabi 2

1 PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Graduated from Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The concept of international order in different theories of international relations has different definitions. Each of these theories, based on their ontological and epistemological concepts, provides a definition of international order. The paradigm of realism regards the balance of power and hegemony as the decisive and shaping elements of the international order, while the liberal paradigm considers the international order to be free from free markets, regimes, institutions and international organizations. On the one hand, the English school emphasizes the concepts of realism such as war, the balance of power and the management of great powers in shaping the international order, and on the other hand, it emphasizes the concepts of common norms and values ​​in shaping the international order, and The international order is regarded as a kind of social fabric among the governments of nations. On the basis of these changes, the question that arises is how the concept of international order has evolved based on its constituent factors and scope. The hypothesis of this study is that in the evolution of the concept of international order its shaping factor has been extended to other actors in addition to states and its scope has been extended from great powers to other states and even pheromonal and human actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Order
  • Realism Theory
  • Realism
  • Liberalism and the English School
بلیس، جان و اسمیت، استیو (1388). جهانی‌شدن و نظم پس از جنگ سرد، در جهانی‌شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، چاپ دوم، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1394). اصول و مبانی روابط بین‌الملل، جلد اول، تهران: سمت.
رضایی، علیرضا (1389). «الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پسا جنگ سرد؛ نظم موازنه محور»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 7.
دیویتاک، ریچارد، دان، تیم (1390). نظم در دانشنامه روابط بین‌الملل، تهران: نشر نی.
لیتل، ریچارد (1389). تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
میرفخرائی، سید حسن (1385). «آنارشی و نظم از منظر نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی، سال سوم، شماره 8.
Bull, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press, 1977.
Cox, Robert W, (1981) “Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory,” Millennium-Journal of International Studies.
Ikenberry, G. John “The Future of the Liberal World Order”
Ivaneishvili, Baia (2015), “Future of Liberal World Order Can Liberal World Order Prevail in the World without American Hegemony?” Journal of Social Sciences.
Keene, Edward (2002), “Beyond the Anarchical Society Grotius, Colonialism, and Order in World Politics,” Cambridge University Press.
Zhai, Haoyu (2015), “Does International Order Ultimately Rely on States and Military Power?” available at: http://www.e-ir.info/2015/04/22/does-international-order-ultimately-rely-on-states-and-military-power/
………………….. “Theoretical Approaches to Conflict and Order in International Politics.