نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

پایداری و پویاییِ فرآیند تکاملی بیداری اسلامی یکی از دغدغه‌ها و مسائل مهم و حساسی است که ذهن بسیاری از دلسوزان این حرکت را به خود مشغول داشته است. این مسأله، از زمانی آشکار و تشدید گردید که کشورهای سلطه‌جو با دخالت در اوضاع کشورهای اسلامی انقلابی منطقه، درصدد بدست گیری حکومت‌های مردمی این کشورها، انحراف و نابودی آن بودند. با تسریع موج اسلام‌گرایی و رویکرد جهان به دین و معنویت در دهه‌های اخیر و خیزش بیداری اسلامی به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران؛ باعث شد تا جهان غرب و کشورهای سلطه‌جو، احساس خطر کرده به مقابله و سرکوب آن برخیزند و با افزایش فشارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، تحمیل جنگ، تجهیز شورشیان و حمایت از گروه‌های افراطی و سلفی، و ... آن را نابود کنند. بیداری اسلامی نشانه قدرت، عظمت، پویایی، احساس هویت، حیات و نشاط اسلام در جهان معاصر است؛ لذا بررسی پویایی آن، یکی از اهداف مهم این تحقیق می‌باشد. تحقیق حاضر، با بهره‌مندی از روش‌شناسی تفسیری و آینده‌پژوهی به این نتایج دست یافته است انقلاب اسلامی با باز آفرینی ارزش‌ها و آگاهی‌های دینی در جامعه اسلامی، ایجاد اعتماد به نفس، تقویت روحیه ضد استکباری، فراهم‌سازی وحدت اسلامی و با القای روحیه اقدام و در کنار آن، حمایت همه‌جانبه از نهضت‌های اسلامی توانست این جریان را هدایت و آن را هدفمند و پرقدرت‌تر از گذشته برای هدف نهایی که همان تعالی مادی و معنوی مسلمانان است به پیش ببرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of the Islamic Revolution of Iran on the Stability and Dynamics of the Evolutionary Process of Islamic Awakening and the Change of Power Equations in the Middle East

نویسنده [English]

  • mohammadreza alefi

Member of the faculty of the Department of Islamic Studies, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

The sustainability and dynamics of the evolutionary process of Islamic awakening is one of the most important concerns and concerns of many concerned with this movement. This has become increasingly evident since the hegemonic countries, by interfering with the situation of the revolutionary Islamic countries in the region, sought to seize and destroy its popular governments. With the rise of Islamism and the world's approach to religion and spirituality in recent decades and the rise of Islamic awakening following the Islamic Revolution in Iran, the Western world and the dominant countries have felt threatened to confront and suppress it, and with increasing political, military pressure. Destroy the economy, impose war, equip insurgents, and support extremist and Salafist groups, and so on. Islamic awakening is a sign of the power, grandeur, dynamism, sense of identity, vitality and vitality of Islam in the contemporary world. The present study, with the benefit of interpretive methodology and futuristic research, has achieved these results by re-establishing religious values ​​and consciousness in Islamic society, building self-esteem, fostering anti-arrogant spirit, fostering Islamic unity and instilling a spirit of action. Its comprehensive support for the Islamic movement was able to guide this movement and make it more purposeful and powerful than ever for the ultimate goal, which is the material and spiritual excellence of Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Islamic Awakening
  • Dominant States
  • Strategy
  • Strategic Policy
  • Middle East
ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل (1374). مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، چ اول، تهران: انتشارات سمت.
الفی، محمدرضا (1392). «سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در پایداری و پویایی بیداری اسلامی»، چکیده مقالات همایش بیداری اسلامی و افق آینده، چ اول، قم: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی.
الفی، محمدرضا (1390). «پایداری و تداوم انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنگ نرم آمریکا»، مجموعه مقالات همایش داخلی هفته پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.
توتی، حسینعلی و دوست محمدی، احمد (1392). «تحولات انقلابی بحرین و بررسی راهبردهای سیاست خارجی ایران در قبال آن»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33،  تابستان.
حسینی شحنه، سید علی‌اکبر (1390). «اهمیت راهبرد در پایداری هویت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 26.
خواجه سروی، غلامرضا؛ نجات پور، مجید و محمدی فر، نجات (1391). «ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، سال اول،شماره 3، زمستان.
خیامی، عبدالکریم (1392). «به‌سوی نظریه بیداری اسلامی تحلیل کیفی متن بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33، تابستان.
دهشیری، محمدرضا (1382). «امت سازی در پروژه انقلاب»، ماهنامه زمانه، شماره 17، بهمن.
دهشیری، محمدرضا و نجاتی آرانی، حمزه (1391). «چالش‌های مشترک فرهنگی مذهبی فرا روی گفتمان بیداری اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 28، بهار.
دهشیری، محمدرضا (1388). «تأثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی بر روابط بین‌الملل»، مجموعهمقالات( بازخوانیتأثیراتانقلاباسلامیایران بربیداریمسلمانان)، قم: انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص).
سالار، محمد (1391).  غرب و بیداری اسلامی، تهران: بنیاد اندیشه اسلامی.
شجاعی، هادی (1391). «اهداف و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، سایت راسخون.
فهیمی، فاطمه (1390). «بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، به کوشش مهدی یزدان پناه، مجموعه مقالات کوتاه دانشجویی بیداری اسلامی، تهران: انتشارات دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
قربانی شیخ‌نشین، ارسلان  و کارآزما، جواد (1391). «بیداری اسلامی و دستگاه دیپلماسی ایران -فرصت‌ها و تهدیدها»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 28، بهار.
طاهری، سید مهدی (1388). «بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین‌الملل»، مجموعهمقالات (بازخوانیتأثیراتانقلاباسلامیایران بربیداریمسلمانان)، قم: انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص).
محمدی، منوچهر (1388). «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی»، مجموعهمقالات( بازخوانیتأثیراتانقلاباسلامیایران بربیداریمسلمانان)، قم: انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص).
مقیمی، غلامحسین و ستوده، محمد (1392). «بیداری اسلامی و توهم شیعه هراسی(چالش‌ها و راهکار)»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33،  تابستان.
مقدس پور، صدیقه (1390).  «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی»، www.ido.ir
منصور، جهانگیر (1380). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه انتشارات آگاه، چ یازدهم.
لطفیان، سعیده (1387). استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
لوئیس، برنارد (1378). زبانسیاسیاسلام، ترجمه غلام‌رضا بهروز لک، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
میرآقایی، سید جلال (1383). «بیداری اسلامی و مظاهر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن»، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره10.
نجفی، موسی (1391). «نظریه بیداری اسلامی بر اساس اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 28.
واثق غزنوی، قادرعلی (1389). «روش‌شناسی و جایگاه آن در سیاست‌گذاری دولتی»، فصلنامه پژوهش، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان.