نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روابط آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ در عرصه نظام بین الملل چه مراحلی را از زمان جنگ سرد تا به امروز پشت سر نهاده است؟ در پاسخ به این سؤال، علاوه بر طرح رهیافت نظری نو واقع گرایی کنت والتز، به تحلیل رابطه آمریکا- روسیه در طول دوران جنگ سرد، دوره پس از جنگ سرد که مقارن با دوره کاهش تنش‌ها بوده و دوره جنگ سرد جدید که دوباره همانند دوران جنگ سرد دو کشور آمریکا و روسیه به تشدید رقابت‌های خود در عرضه نظام بین الملل و محیط پیرامونی روسیه پرداخته‌اند. باور نویسندگان پژوهش حاضر این است که در دهه های آینده روسیه و آمریکا احتمالاً وارد رقابت امنیتی فشرده خواهند شد و بر ترتیبات امنیتی نظام بین الملل تاثیرات برجسته‌ای خواهند گذارد که گویای شروع دوران جنگ سرد جدیدی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Explaining the Russian-American Relations Based on the Theory of Neorealism

نویسندگان [English]

  • mahdi bagi mojarad 1
  • saeeid vousoughi 2
  • shahrouz ebrahimi 2

1 PhD student in International Relations, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of International Relations, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The main question of the present study is, what steps has the United States and Russia as the two great powers in the international system gone through since the Cold War? In answer to this question, in addition to the Kenneth Waltz New Theoretic Approach, he analyzes the US-Russian relationship during the Cold War, the post-Cold War era that coincided with the period of tensions decline, and the new Cold War era, again similar to the Cold War era. The Cold War has intensified rivalries between the United States and Russia over the supply of the international system and Russia's peripheral environment. The authors of the present study believe that in the coming decades Russia and the US are likely to enter into intense security competition and have a significant impact on the security arrangements of the international system that would signal the beginning of a new Cold War era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • America
  • neorealism
  • the international system
  • the Cold War
آدمی، علی و اخرالدین، مهری (1392). «سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه: ریشه‌ها، اهداف و پیامدها (2012-2011)»، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و دوم.
ابراهیمی، شهروز و محمدی، مصطفی (1390). «رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی (1991-2010)»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، شماره 8.
احمدخان بیگی، سمانه (1392). «تأثیر سیاست آمریکا و اروپا در قبال بحران سوریه بر اختلافات فرااتلانتیک»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره چهارم.
احمدی، حمید (1388). «خاورمیانه و نظام بین الملل پس از جنگ سرد»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 3.
 امام جمعه زاده، سید جواد، رحیمی، رئوف (1388). «جنگ سرد جدید از تئوری تا عمل»، مجله سیاست، شماره 11.
جمشیدی، محمد (1386). «نظام‌های بین المللی تک قطب محور: تک قطبی هژمونی، امپراطوری»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 36.
جعفری، علی اکبر و منفرد، سید قاسم (1390). «رفتارسنجی آمریکا در قبال دومینوی انقلاب‌های خاورمیانه»، فصلنامه افاق امنیت، سال چهارم، شماره یازدهم.
زرگر، افشین (1392). «مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه (2012-2011)»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 8.
سیمبر، رضا، هدایتی شهیدانی، مهدی (1392). «روندهای متحول در روابط روسیه وایالات متحده آمریکا (مذاکره، همکاری، رقابت و تعارض)»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 81.
قاسمی، فرهاد (1390). نظریه­های روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، تهران: انتشارات میزان.
کشتمند، منوچهر (1392). تبیین نقش روسیه در بحران روسیه با تاکید بر رئالیسم نوکلاسیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
کوشکی، محمد صادق و کریمی، محبوبه (1393). «پارادوکس‌های سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه»، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 7، شماره 26.
گیتاشناسی. (1374). راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوری‌های بالتیک، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی.
طبری، امید (1387). عوامل هویتی و تحولات سیاست خارجی فدراسیون روسیه در قبال غرب بعد از پایان جنگ سرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
میرشایمر، جان (1390). تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ سوم.
محبی نیا، جهانبخش، صالحی، منصور (1392). «جنگ سرد نوین در روابط روسیه و آمریکا»، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، شماره 24.
مشیرزاده، حمیرا (1383). تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
نقدی نژاد، حسن، سوری، امیر محمد (1387). «رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 62.
نیکسون، ریچارد (1385). 1999 پیروزی بدون جنگ، ترجمه فریدون دولتشاهی، تهران: انتشارات اطلاعات.
والتز، کنت نیل (1392)، نظریه سیاست بین الملل، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، داریوش یوسفی، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول.
وثوقی، سعید و صفری، عسگر (1395). ژئوپلتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایالات متحده آمریکا، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 26.
هارتمن، یورگن، (1390). روابط بین الملل، ترجمه جواد قدسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
Sakwa, Richard, (2008). New cold war or twenty years crisis Russia and international politics, international Affaires.
Blank, Stephen )2008). The conditions for U.S – Russian partnership, strategic studies institute, U. S, Army college.
Eron, Garmo (2009). Three textbooks in Geopolitics, Helsinkschool of economics.
Sharp, Jeremy M. and Blanchard, Christopher M. (2013).Armed
 Conflict in Syria: U. S.and International Response, Congressional
 Research Service (CRS) Report for Congress, Available at: http://www.crg.gov, Accessed on: 18/06/2013.
Papava, Vladimir (2009). The End of the Frozen Cold War?, Caucasus Review of International Affairs,Vol.3, No.1, Available at: www. http://cria-online.org (accessed on 14 Feb. 2011).
Steven Pifer, Richard C. Bush, Vanda Felbab -Brown, Martin S. Indyk, Michael O’Hanlon, and Kenneth M. Pollack (2010). U.S Nuclear and Extend Deterrence: Considerations and Challenges, Available at: www.brookings.edu.
Woehrel. S (2014).Ukraine: Current Issues and U.S. Policy, Congressional Research Service.
Zaborsky. V (1995). Crimea and the Black Sea Fleet in Russian-Ukrainian Relations, Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
Aslund. A (2013). Ukraine, Moldova, the European Union, and US Interests, Peterson Institute for International Economics, No. 14.
Ivaneishvili, Baia (2015). “Future of Liberal World Order Can Liberal World Order Prevail in the World without American Hegemony?” Journal of Social Sciences.