نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

قدرت مهمترین مفهوم در سیاست و جامعه هست و کارکردهای قدرت، پیامدهای قدرت، براشت ها از قدرت، همگی در اندیشه و علم سیاست از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظرمی رسد تبیین های گوناگونی از سوی اندیشمندان درباب قدرت ارائه شده است و هر یک از آنها به سیاست و نظام سیاسی متفاوتی منجر می شود. سوال اصلی این پژوهش این است که چه نسبتی بین برداشت های مختلف از قدرت و تحقق دموکراسی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که برداشت دموکراتیک و مدرن از قدرت، ترکیبی از برداشت فضیلت گرایانه افلاطون و برداشت شخصی گرایانه ماکیاولی از قدرت و به ویژه قدرت سیاسی هست یافته های پژوهش نشان می دهد که قدرت در تصور عمومی پدیده ای چندان مطلوب نیست بلکه بیشتر امری شیطانی تلقی می شود. ولی قدرت اساسا دارای ذاتی نیست که بد یا خوب باشد به نظر می رسد چون قدرت دارای ذات نیست در نتیجه هم می تواند مخرب باشد و هم می تواند سازنده باشد و آن چه قدرت را به این یا آن بدل می کند، غایتی است که بر آن مترتب می شود. اما هر چه باشد قدرت بسیار مهم هست چه خوب چه بد قدرت پدیده ای بسیار مهم است که کمتر به آن می اندیشیم. یک نوع اندیشیدن به قدرت درک این معناست که اندیشمندان برای قدرت چه غایتی را متصور شده اند و این تصور آنها از ابعاد مختلف چه تاثیری براین مفهوم و به طور کلی برامر سیاست داشته است و این تصورات آنها خوش بینانه بوده است یا بدبینانه؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The end of government and the construction of power "three different appr

نویسندگان [English]

  • Fariborz Vafajou 1
  • Maghsoud Ranjbar 2
  • Mashallah Heidarpour 2

1 PhD Student in Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

     Power is the most important concept in politics and society, and the functions of power, the consequences of power, the exclusion of power, are all very important in the thought and science of politics. It seems that various explanations have been given by thinkers about power, and each of them leads to a different policy and political system. The main question of this research is what is the relationship between different perceptions of power and the realization of democracy? The main hypothesis of the research is that the democratic and modern conception of power is a combination of Plato's virtuous conception and Machiavelli's personalist conception of power, especially political power. The research findings show that power is not a desirable phenomenon in public imagination but more It is considered evil. But power basically doesn't have an essence that is bad or good. It seems because power doesn't have an essence, so it can be both destructive and constructive, and what makes power this or that is the end result. It is arranged. But whatever it is, power is very important, whether good or bad. Power is a very important phenomenon that we think less about. What kind of thinking about power means understanding what the thinkers have imagined for power, and what effect has their perception of the various dimensions had on the concept and on politics in general, and their perceptions have been optimistic or pessimistic?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • political power
  • Plato
  • Machiavelli
  • democracy
Ashouri, Dariush (2012). "Two Messengers of the Modern Age, Machiavelli and Thomas Moore", Pouya Andisheh Monthly, No. 5.[In Persian].
Popper, Carl (2013). Open society and its enemies, translated by Fooladvand, Tehran: Kharazmi Publishing. [In Persian].
Khaleghi, Ahmad and Parn, Davood (1393). "Textual Understanding of Plato's Political Philosophy", Politics Quarterly, No. 4, Winter. [In Persian].
Duverge, Morris (2006). Political Regimes, translated by Nasser Sadr, Tehran: Pocket Book Publishing.[In Persian].
Russell, Bertrand (1988). Power, translated by Najaf Daryabandari, Tehran: Kharazmi Publications, second edition of history.[In Persian].
Rush, Michael (1998). Society and politics. An Introduction to Political Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Samat.[In Persian].
Zanjani, Amid (1994). Political Jurisprudence of the Constitutional Rights of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Amirkabir.[In Persian].
Tabatabai, Javad (1987). Machiavelli and the Founding of New Political Thought, Kayhan Farhangi, No. 46, January.[In Persian].
Tabatabai, Javad (2014). Reflections on the translations of new political thought about Shahriar Machiavelli, Tehran: Minavi Kherad.[In Persian].
Alam, Abdul Rahman (2007). Foundations of Political Science, Tehran: Ney Publishing, 16th edition.[In Persian].
Copleston, Frederick (1996). History of Philosophy - Volume I (Greece and Rome), translated by Mojtaba, Tehran: Soroush Publications, third edition.[In Persian].
Clegg, Stewart (2004). Frameworks of Power, translated by Younesi, Tehran: Research Institute for Strategic Studies[In Persian].
Galbraith, John Kent (1381). Anatomy of Power, translated by Mahboubeh Mohajer, Tehran: Soroush.
Lux, Steven (1996). Fundamental Attitudinal Power, translated by Emad Afrough, Tehran: Rasa. [In Persian].
Machiavelli, Niccolo (1996). Shahriar, Dariush Ashouri, Tehran: Markaz Publishing. [In Persian].
Manouchehri, Abbas (1997). "Power, Modernism and Postmodernism", Journal of Economic-Political Information, Mehr and Aban[In Persian].
Mosca, Gatnana and Bhutto, Gaston (1998). Political ideas and schools from antiquity to the present, translated by Shahidzadeh, Tehran: Morvarid. [In Persian].
Milani, Abbas (2008). Modernity and Anti-Modernity in Iran, Tehran: Akhtaran Publishing.[In Persian].
Nabavi, Abbas (2009). Philosophy of Power, Tehran: Samat. [In Persian].
Vincent, Andrew (1992). Government Theories, translated by Hossein Bashirieh, Tehran: Publisher. [In Persian].