ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران

احمد کلهری؛ علی محسنی؛ محمد حسن الهی منش

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 99-112

چکیده
  متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا ...  بیشتر