بررسی تأثیرات زبان و ادبیات عربی بر هویت ایرانی و اسلامی
بررسی تأثیرات زبان و ادبیات عربی بر هویت ایرانی و اسلامی

لیلی قندی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 77-90

چکیده
  هویت و ملت ایران فقط مربوط به ساختار و تمدن سازی این سرزمین دوران باستان و قبل از  تاریخ نیست، این ملت با ظهور اسلام و رسالت آخرین پیامبر عظیم‌الشان، به دیانت مقبول، که همان اسلام است گروید و در تمدن ...  بیشتر