نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عرب، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

چکیده

هویت و ملت ایران فقط مربوط به ساختار و تمدن سازی این سرزمین دوران باستان و قبل از  تاریخ نیست، این ملت با ظهور اسلام و رسالت آخرین پیامبر عظیم‌الشان، به دیانت مقبول، که همان اسلام است گروید و در تمدن اسلامی سهم اساسی یافت. هویت ایرانی با تمام مختصات و خصوصیات اسلامی به هم آمیخت و تکامل پیدا کرد که زبان عربی در این تکامل سهم بسزایی داشت. از این رو هدف این پژوهش چگونگی تأثیر و نقش زبان  عربی بر تحکیم  هویت ایرانی اسلامی است. لذا آموزش زبان عربی از چند جهت اهمیت دارد. الف: زبان عربی زبان دین و زبان فرهنگ اسلامی، قرآن و حدیث و نهج البلاغه است. درک مفاهیم و معارف اسلامی به زبان عربی وابسته است و بسیاری از دانش‌های مسلمانان به ویژه غیر عرب‌ها و ایرانی‌ها در این زمینه بر بستر زبان عربی قابل درک و بررسی است. ب: بخش گسترده‌ای از ساختمان زبان و ادب فارسی در گرو دانش کافی از زبان عربی است. بسیاری از دانشمندان زبان و ادبیات فارسی برای عرضه یافته‌های خود در گسترۀ دانش زبان از زبان عربی سود برده‌اند. ج. زبان عربی زبان پیوند ملت‌های مسلمان دنیاست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of Arabic language and literature on Iranian and Islamic identity

نویسنده [English]

  • lila ghandi

Master's student in Arabic literature, Kausar University, Bojnord, Iran

چکیده [English]

The identity and nation of Iran is not only related to the structure and civilization of this land in ancient times and before history. With the advent of Islam and the mission of the last great prophet, this nation converted to the accepted religion, which is Islam, and found a fundamental contribution to Islamic civilization. Iranian identity merged with all the Islamic characteristics and characteristics and evolved, and the Arabic language played a significant role in this evolution. Therefore, the purpose of this research is how the influence and role of the Arabic language on the consolidation of Iranian Islamic identity. Therefore, teaching Arabic is important in several ways. A: The Arabic language is the language of religion and the language of Islamic culture, Quran, Hadith and Nahj al-Balaghah. The understanding of Islamic concepts and teachings is dependent on the Arabic language, and many of the knowledge of Muslims, especially non-Arabs and Iranians, in this field can be understood and analyzed on the basis of the Arabic language. B: A large part of the structure of Persian language and literature depends on sufficient knowledge of Arabic language. Many scholars of Persian language and literature have benefited from the Arabic language to present their findings in the field of language knowledge. J. Arabic language is the language of connecting the Muslim nations of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language
  • Iranian Identity
  • nationality
  • Cultural development
علامه مجلسی(بی تا). اصول کافی، ج 11، 5 ج 8.
لکینی، محمد ابن یعقوب (بی تا). اصول کافی، ج 1 باب من عمل بغیر علم ج1.
متقی زاده، عیسی (1395). متون و قواعد عربی(1)، تهران: انتشارات فاطمی.
متقی زاده، عیسی (1400). زبان عربی و هویت ایرانی، تهران: انتشارات رفیعی.
متقی زاده؛ عیسی و خدایار، ابراهیم (1395). «ماثورات عربی در متون فارسی»، مجله پژوهش های ادبیات تطبیغی.
محلاتی، حیدر (1387). «زبان عربی در گذشته؛ حال و آینده»، ادبیات تطبیقی، (6)، صص 135-159.
مطهری، مرتضی (1363). خدمات متقابل ایران و اسلام، تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
وفای، مرتضی (1382). «عناصر  تشکیل دهنده هویت ایرانی»، مجله حدیث زندگی.