طراحی مدل فراترکیب انرژی هسته ای ایران با مرور نظام مند مطالعه های پیشین
طراحی مدل فراترکیب انرژی هسته ای ایران با مرور نظام مند مطالعه های پیشین

سوناز نصیری

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 155-182

چکیده
  تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل ...  بیشتر