نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

مربی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. هدف این پژوهش طراحی مدل فراترکیب انرژی هسته ای ایران با مرور نظام مند مطالعه های پیشین می باشد. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و نوعی از مطالعه به نام متاترکیب است که برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. در راستای انجام پژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجویی نظام مند بر اساس کلید واژه های مرتبط-انرژی هسته ای، تحریم، پیامدهای تحریم - از پایگاه دادهRand بین سالهای 2008 تا اوایل سال 2016 صورت گرفته است. با بررسی 20 مقاله از 214 مقاله اولیه پژوهشگر 3 سوال و 13 مؤلفه را به عنوان پیامدها و تاثیرات انرژی هسته ای ایران که در پژوهش های مختلف خارجی در سالهای 2008 تا اوایل سال 2016 به آن اشاره شد؛ شناسایی کرده اند. این مقاله با شناسایی پیامدها و تاثیرات انرژی هسته ای ایران که بر اساس منابع موجود در سالهای 2008 تا 2016 به دست آمده است؛ می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی از سوی دولت در سیاستهای داخلی و خارجی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Iran's supernatural nuclear energy model by systematically reviewing previous studies

نویسنده [English]

  • sonaz nasiri

Instructor, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Analyzing the level of demand and energy supply in the world, paying attention to the process of depleting fossil resources in the coming decades and the environmental benefits of nuclear energy are some of the factors that have made nuclear energy one of the most accessible and reliable carriers. Energy in the world. The purpose of this study is to design a transcendental model of Iran's nuclear energy by systematically reviewing previous studies. The research method in this study is qualitative and a kind of study called metatarkib, which uses library method to collect data. The study population includes all articles related to the research topic. In order to conduct research after designing research questions, a systematic search based on the keywords related - nuclear energy, sanctions, the consequences of sanctions - from the Rand database took place between 2008 and early 2016. Examining 20 of the 214 original articles, the researcher asked 3 questions and 13 components as the consequences and effects of Iran's nuclear energy, which was mentioned in various foreign studies from 2008 to early 2016; Have identified. This article identifies the implications and implications of Iran's nuclear energy, which is based on available sources from 2008 to 2016; It can be used as a basis for government planning in domestic and foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear energy
  • sanctions
  • systematic methods
  • mixed
احمدی پور، زهرا؛ میرشکاران، یحیی؛ ویسی، هادی (1392). «نقش انرژی هسته ای در تغییر وزن ژئوپلیتیکی ایران (با تاکید بر منطقه خلیج فارس)»، مجله مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، 17(1): 1-19
اخوان فرد، مسعود و دهقانی دهج، ایمان (1397). «مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی دولت‌های حامی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 1، بهار، صص 9-38.
اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، محسن (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 204-179.
امامی، کریم؛ اکبری، مهناز (1392). «بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب»، فصلنامه علوم اقتصادی، 7(25): 205-219.
ایزدی، فواد؛ مهربانی فر، حسین؛ چابکی، رامین؛ متین جاوید، مهدی (1392). «ایران هراسی در آمریکا: بازنمایی شرق شناسانه از برنامه هسته ای ایران در مستند ایرانیوم»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 10(35): 69-92.
آرایی، وحید و میرزاامرجی، مهرنوش (1396). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال اول، شماره 2، پاییز، صص 135-109.
آرایش، حسن؛ بابایی پهنه کلایی، سید حسین و فرضعلی، سالاری سردری (1396). «هجمه تروریسم؛ تاوان هویت تحول خواه نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 6، پاییز، صص 115-99.
بابایی، مجتبی (1394). «استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حق غنی سازی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، 79(92): 33-52.
بزرگمهری، مجید و طباطبایی، سید مهدی (1397). «تأثیر فعالیت های مسالمت آمیز انرژی هسته ای ایران بر امنیت منطقه خلیج فارس»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 4، بهار، صص 37-1.
خادمیان، حامد (1389).  انرژی هسته ای، تهران: نشر سفیدسار.
سلیمی ترکمانی، حجت (1391). استفاده از انرژی هسته ای: مزایا، معایب و چالش پیش رو، تهران: چاپ مؤسسه حقوقی فانوس.
عباسی سرمدی، مهدی و آبید، محمد (1396). «الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان، صص 169-152.
عرب، سید محمد؛ ابراهیم زاده پزشکی، رضا؛ مروتی شریف آبادی، علی (1393). «طراحی مدل فرا ترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظاممند مطالعه های پیشین»، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 10(4): 10-22.
قریشی، سید رسول (1397). «بازخوانی مسئولیت بین‌المللی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران: تحلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و سازوکار تعیین متجاوز»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 3، پاییز، صص 82-53.
مروتی، لیلا؛ یزدانی، عنایت الله (1393). «تبیین تأثیر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط متقابل این کشور و اتحادیه ی اروپا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 20(3): 29-57.
Beck j (2002). Mthering multiples: A meta-synthesis of the qualitativereserch.MCN. Teh American Juornal of Maternal/child Nursing, 93.
Energy Information Administration; July 2013, <http://www.eia.gov/nuclear >
Finfgeld D. L (2003). “Meta synthesis: The state of the art—so far”. Qualitative Health Research, 13: 893-904.
Keith Crane, Rollie Lal, Jeffrey Martini (2008). Iran’s Political, Demographic, and Economic Vulnerabilities. Visit RAND at www.rand.org.
Sandelowski M, Barros J (2007). Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc.
Zimmer L (2006). "Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts". Journal of Advanced Nursing, 53: 311–318.
Bill, James A (2001). The Politics of Hegemony: The United States and Iran, Middle East Policy Council, 8: 3.
Spindle, Bill; Coker, Margaret, 2011, The New Cold War, The Wall Street Journal, April 16.