فعالیت‌های اقتصادی چین در ایران در چهارچوب ابتکار
فعالیت‌های اقتصادی چین در ایران در چهارچوب ابتکار "کمربند و جاده": فرصت یا چالش؟

Song Jiangbo؛ Wang Zezhuang

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1398، ، صفحه 149-162

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.6.7 به عنوان یک پروژه بین المللی، ابتکار "کمربند و جاده" شامل مناطقی استراتژیک می‌شود که 65 کشور را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه ایران در قلب این جاده قرار دارد و چین ایران را به عنوان ...  بیشتر