نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 Phd Candidate of International Relation Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor International Relation Anhui University, Anhui, China

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.6.7
به عنوان یک پروژه بین المللی، ابتکار "کمربند و جاده" شامل مناطقی استراتژیک می‌شود که 65 کشور را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه ایران در قلب این جاده قرار دارد و چین ایران را به عنوان بازیگر استراتژیک این جاده می‌شناسد آنگاه نوع سیاست گذاری‌های دو کشور در ارتباط با این ابتکار بسیار مهم است. علاوه بر این، فعالیت‌های اقتصادی برای مدت زمان طولانی محور اصلی روابط ایران و چین بوده است. صنعت خودرو به عنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصادهای در حال رشد برای هر دو کشور بسیار مهم می‌باشد. تجربه ناموفق ایران در همکاری با شرکت‌های غربی و همچنین پیشرفت سریع چین در این حوزه پتانسیل همکاری‌های گسترده‌تری را با لحاظ این ابتکار فراهم می‌آورد. در این راستا، این مقاله تلاش می‌گردد که به شماری از مهمترین پرسش‌ها در این مسئله پاسخ دهد که این سؤالات عبارتند از: تأثیر تجارت ایران و چین و سرمایه گذاری بر صنعت خودرو ایران چیست؟ آیا تجارت و سرمایه گذاری چین در ایران، توسعه صنعت تولید خودرو در ایران را در معرض ریسک قرار می‌دهد؟ آیا نفوذ محصولات و سرمایه چین صنعت تولید خودرو در ایران را به مرحله تحول می‌رساند؟ این مقاله در مرحله اول روابط تجاری ایران و چین را در چهارچوب یک کمربند یک جاده مورد مطالعه قرار می‌دهد و در ادامه توضیح می‌دهیم که چرا بر صنعت خودرو تمرکز کرده‌ایم. سپس طرح کلی عوامل اصلی سرمایه گذاری خارجی چین در این صنعت را نیز بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

China's Economic Activities in Iran Under the Belt and Road Initiative: Opportunity or Challenge?

نویسندگان [English]

  • Song Jiangbo 1
  • Wang Zezhuang 2

1 Phd Candidate of International Relation Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor International Relation Anhui University, Anhui, China

چکیده [English]

As an international project, the Belt and Road Initiative includes strategic areas covering 65 countries. Given that Iran is at the heart of this road and China recognizes Iran as a strategic actor on this road, the type of policy the two countries have taken in relation to this initiative is crucial. In addition, economic activity has long been a central focus of Iran-China relations. The automotive industry is crucial to both countries as one of the driving forces of the growing economies. Iran's failed experience of working with Western companies as well as China's rapid progress in this area provides the potential for greater cooperation in this initiative. In this regard, this article attempts to answer some of the most important questions in this regard: What is the impact of Iran-China trade and investment on Iran's automobile industry? Will China's trade and investment in Iran put the development of the automobile industry in Iran at risk? Does China's influence on products and capital drive the automobile manufacturing industry in Iran? This article firstly studies the Iran-China trade relations within a one-way belt and explains why we have focused on the automotive industry. Then we will outline the main factors of China's foreign investment in the industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Development
  • Automotive Industry
  • Iran-China Relations
  • Foreign Investment
  • Belt and Road
حسینی‌گلی، سید اسمعیل و ساعی، احمد (1396). «مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره جنوبی در عرصه صنعت خودرو»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 10، شماره 39، پاییز، صص 29-9.
قویدل، صالح؛ صوفی مجیدپور، مسعود و شعبانی، انوش (1395). «تأثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی»، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، سال چهارم، شماره 13، بهار، صص 135-115.
Buckley, Peter J., L. Jeremy Clegg, Adam Cross, Xin Liu, Hinrich Voss, and Ping Zheng (2010). "The determinants of Chinese outward foreign direct investment." In Foreign Direct Investment, China and the World Economy, pp. 81-118. Palgrave Macmillan, London.
Chow, Daniel CK (2016). "Why China established the Asia infrastructure investment bank." Vand. J. Transnat'l L. 49: pp 12-55.
Deng, Ping (2009). "Why do Chinese firms tend to acquire strategic assets in international expansion?." Journal of World Business44, no. 1: pp 74-84.
Du, Julan, and Yifei Zhang (2018). "Does one belt one road initiative promote Chinese overseas direct investment?." China Economic Review 47: pp 189-205.
Hornschild, Sebastian (2016). "China in the Middle East: not just about oil." European Union Institute for Security Studies: pp 1-2.
Lee, Chun-yi, and Ming-xi Yin (2017). "Chinese Investment in Taiwan: A Challenge or an Opportunity for Taiwan?." Journal of Current Chinese Affairs 46, no. 1: pp 37-59.
Li, Peter Ping (2007). "Toward an integrated theory of multinational evolution: The evidence of Chinese multinational enterprises as latecomers." Journal of international management 13, no. 3: pp 296-318.
Winter, Tim (2016). "One belt, one road, one heritage: Cultural diplomacy and the Silk Road." The Diplomat 29: pp 1-5.