غایت دولت و ساخت قدرت «بررسی سه رویکرد متفاوت»
غایت دولت و ساخت قدرت «بررسی سه رویکرد متفاوت»

فریبرز وفاجو؛ مقصود رنجبر؛ ماشاالله حیدر پور

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 169-191

چکیده
  قدرت مهمترین مفهوم در سیاست و جامعه هست و کارکردهای قدرت، پیامدهای قدرت، براشت ها از قدرت، همگی در اندیشه و علم سیاست از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظرمی رسد تبیین های گوناگونی از سوی اندیشمندان درباب ...  بیشتر