مدیر مسئول


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر علی اکبر جعفری استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

جانشین سردبیر


دکتر امیرعلی کتابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

روابط بین الملل

  • a.ketabiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

  • moosaviutgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر جعفری استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهام رسولی ثانی‌آبادی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

روابط بین الملل

  • rasooliyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی دارابی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل الله سردارنیا استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آرشین ادیب مقدم استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران کامروا استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی جرج تاون در قطر

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علیرضا رضایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر غفار زارعی استادیار علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد

علوم سیاسی

  • ghafarzareiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدیه حیدری دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

روابط بین الملل

  • m.heydari2010yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر وحید صالحی دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

جامعه شناسی

  • mvm898gmail.com

دبیر تحریریه


دکتر سعید چهرآزاد دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

مدیر داخلی


دکتر محمدصادق جلالی راد دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

  • mohammad_jalaliradyahoo.com

مدیر اجرایی


محمدرضا آبدار دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

  • abadar.mohammadrezagmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسینعلی مهرنیا دکتری روابط بین الملل از دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه

  • mehrnia.hosseinaliyahoo.com