نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛ ایران،

2 استادیار مطالعات منطقه ای، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 دانشجوی کارشناسی جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف اصلی پژوهش فعلی، فهم الگوی رفتار انتخاباتی ایرانیان به روش فراتحلیل است. روش تحقیق از نوع فرا تحلیل کمی (cma2) دربازه زمانی 1388-1401 به روش تعمدی-غیراحتمالی با حجم نمونه 45 تحقیق پیمایشی علمی- پژوهشی (انتشاریافته در نورمگز، علم نت، مگ‌ایران و پایگاه جهاد دانشگاهی و علوم انسانی) است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل سرمایه اجتماعی (0.299)؛ سیاسی (0.281)؛ رسانه‌ای (0.279)؛ قومی (0.202) اثری متوسط و متغیرهای عوامل عدالت (0.198)؛ اقتصادی (0.188)؛ الگوی مرجع (0.167)؛ جمعیتی (0.153)؛ شغلی (0.133) و فرهنگی (0.120) اثری کم بر رفتارهای انتخاباتی داشته است. مقدار اثر مناطق کم توسعه در رفتار انتخاباتی برابر با 38 درصد است. با بهبود سطح توسعه استان‌ها؛ میزان تمایل انتخاباتی نیز کاهش می‌یابد؛ دلیل این واقعیت بافته همگن، منسجم، روابط خویشاوندی قوی در مناطق کم توسعه و کاهش پیوندهای جمعی سنتی در مناطق توسعه‌یافته است که در اثر تحرک اجتماعی و مهاجرت و قرار گرفتن در کلان‌شهر و مناطق غریبه اجتماعی این تمایل کاسته شده است. میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورای اسلامی روستا با مقدار 48 درصد و مجلس شورای اسلامی با مقدار 42 از همه بیشتر است. دلایل این امر به حضور نظام طایفه‌ای، قومی و بافت خویشاوندی در ترغیب به مشارکت انتخاباتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of electoral of Iranian ethnic groups and its influencing factors: Meta-analysis of researches(2009-2022)

نویسندگان [English]

 • Taha Ahsayeri 1
 • Ayoub Menati 2
 • Tahereh Jahanparvar 3
 • Faezeh Raghami 4

1 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil; Iran,

2 Assistant Professor of Regional Studies, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

3 PhD Student in Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Tehran Markazi,Tehran, Iran. E-mail

4 BA Student of Sociology at University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The main goal of the current research is to understand the electoral behavior pattern of Iranians through meta-analysis. The research method is quantitative meta-analysis, using a deliberate-non-probability method with a sample size of 45 scientific-research surveys (published in Nurmagz, Alamnet, MegIran and SID and Humanities database). The results show that social capital factors (0.299); political (0.281); Media (0.279); Ethnicity (0.202) has a moderate effect and variables of justice factors (0.198); economic (0.188); reference pattern (0.167); demographic (0.153); Occupation (0.133) and culture (0.120) had a low effect on electoral behavior. The effect of less developed regions on electoral behavior is equal to 38 percent. By improving the development level of the provinces; The degree of electoral desire also decreases; The reason for this fact is the homogeneous, cohesive fabric, strong kinship relationships in underdeveloped areas and the reduction of traditional collective bonds in developed areas, which has been reduced by social mobility and migration and being in the metropolis and socially alien areas. The willingness to participate in the elections of the Islamic Council of the village with a value of 48 percent and the Islamic Council with a value of 42 percent is the highest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • electoral behavior"
 • ethnic identity"
 • ،"
 • tribal identity"
 • political capital"
 • , "
 • political participation"