نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشکده علوم انسانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

با شتاب گرفتن توسعه شهر نشینی در جهان ، شهر نشینی از برنامه ریزی شهری پیشی گرفت و معضلات و مصائب گوناگونی گریبانگیر شهرها شد. ونظام برنامه ریزی شهری در این ارتباط نتوانست از روند رو به افزایش معضلات شهری جلوگیری کند. یکی از این معضلات شکل گیری فضاهای خاکستر ی در شهر ها است.

مطالعه حاضر از نوع پژوهشی وکاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی می‌باشدو گرد آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه‌ای و میدانی ، مورد مطالعه کوی دیزج همدان وبرای تجزیه تحلیل دادها از روش کیفی استفاده شده است.

نتیجه حاصله از این تحقیق حاکی از آنست که ((فضاهای شهری صرفا بر مبنای طرح و پیش بینی برنامه ریزان و طراحان شهری پیش نرفته بلکه تحت تأثیر روابط قدرت و سرمایه شکل می گیرند و براساس فرآیندهای غیررسمی و اقداماتی از پایین به بالا شکل میگیرند. که میتوان به جای راه حلهایی مانند اخراج ، تخریب و ... با استفاده از برنامه ریزی اجتماع محور و افزایش نقش داوطلبانه مردم و با استفاده از سرمایه های اجتماعی و مشارکت ساکنان قدری ا ز معضلات فضاهای خاکستری شهری را کاست و این فضاها را برای ساکنان زیست پذیر نمود .))

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of community-oriented planning in solving urban gray spaces

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Salimi 1
  • Mohammad thaghi Heydari 2

1 Student

2 Professor of Faculty of Human Sciences, Geography and Urban Planning

چکیده [English]

With the acceleration of the development of urbanization in the world, urbanization surpassed urban planning and various problems and troubles plagued the cities. In this regard, the urban planning system could not prevent the increasing trend of urban problems. One of these problems is the formation of gray spaces in cities. the current study is a research and applied type and its method is descriptive and analytical, and data collection is also done in the library and field, the case study of Koi Dizaj Hamedan, and qualitative method was used to analyze the data.

The result of this research indicates that urban spaces are not developed based on the plans and predictions of urban planners and designers, but are formed under the influence of power and capital relations and are formed based on informal processes and actions from the bottom up. that instead of solutions such as eviction, demolition, etc., by using community-oriented planning and increasing the voluntary role of people and by using social capital and the participation of residents, some of the problems of urban gray spaces can be reduced and these spaces can be used for It made the inhabitants livable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • urban planning
  • gray spaces
  • community-based planning
  • social capital