نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تربیت حرفه‌ای و توسعه نیروی انسانی صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان و مدیران سازمان‌های دولتی کشور تشکیل داده‌اند که با توجه به اینکه تعداد این افراد غیرقابل‌شمارش است، با تکیه‌بر فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب‌شده‌اند. در این تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات بهره گرفته‌شده است. در بخش کتابخانه‌ای از مقالات، کتب، پایان‌نامه‌ها و سایر اسناد بالادستی بهره گرفته‌شده. همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده‌شده است. در این پژوهش به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده‌شده است. در بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS23 استفاده‌شده است. همچنین در بخش استنباطی نرم‌افزار smartPLS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد تربیت حرفه‌ای بر توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد توسعه نیروی انسانی (مفهوم کار، خودمختاری، شایستگی، مؤثر بودن و اعتماد)، توسعه حرفه‌ای بر مؤثر بودن تأثیر نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional training and human resource development

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Noori 1
  • mohammadhossein yarmohammadyan 2

1 Isfahan University of Medical Sciences

2 a

چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of professional training and human resource development. . In terms of its purpose, this research is an applied research and a descriptive-correlation research. The statistical population of this research is made up of all the employees and managers of the country's government organizations, and considering that the number of these people is uncountable, 384 people were selected as a sample based on Cochran's formula. These people were selected using stratified random sampling. In this research, two library and field methods have been used to collect information. In the library section, articles, books, theses and other upstream documents are used. Also, a standard questionnaire was used in the field section. In this research, two parts of descriptive statistics and inferential statistics have been used to analyze the data. SPSS23 software is used in the descriptive statistics section. It is also used in the inference section of smartPLS software. The results showed that professional training has a positive and significant effect on the development of human resources. Also, among the dimensions of human resources development (concept of work, autonomy, competence, effectiveness and trust), professional development had no effect on effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • human resource development
  • professional training
  • competence
  • trust