نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های مربوط به تربیت و توسعه نیروی انسانی حرفه‌ای صورت گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده‌ها، از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی/کمی) است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و حوزه منابع انسانی بودند که با اصل اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمی شامل 335 نفر مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی شهر تهران بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. در بخش مصاحبه‌های میدانی از فیش‌برداری و ضبط‌صوت و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در خصوص روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. در بخش کمّی با توجه به سؤال‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شده است. همچنین جهت اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد استراتژی‌های تربیت و توسعه نیروی انسانی حرفه‌ای شامل انتخاب و کارمند یابی، آموزش‌وپرورش، توسعه‌سازمانی و مدیریت اجرایی است. همچنین بر اساس نتایج، مدیریت اجرایی در اولویت اول قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of strategies and policies related to training and development of professional human resources Community Verified icon

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Noori 1
  • m y 2

1 Isfahan University of Medical Sciences

2 a

چکیده [English]

with the aim of analyzing the strategies and policies related to training and development of professional human resources. The current research is applied in terms of purpose and also, in terms of the type of data, it is of mixed exploratory type (qualitative/quantitative). The participants of this research in the qualitative part included 13 academic and human resources experts who were selected by the principle of saturation. Also, the statistical population of the research in the quantitative part included 335 senior managers of private companies in Tehran. Two library and field methods have been used to collect information. In the field interviews, a questionnaire was used to collect statistical data. Regarding the method of data analysis, the qualitative part of the interview (open, central and selective coding) was used. In the quantitative section, according to the research questions, descriptive and inferential statistics methods have been used. Also, in order to prioritize the components, the hierarchical analysis process was used in the fuzzy environment. The results showed that the strategies of training and development of professional human resources include selection and recruitment, education and training, organizational development and executive management. Also, based on the results, executive management was given first priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training and development
  • recruitment
  • human resources
  • development strategy
  • Manpower training