نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارزیابی شایستگی نیروی انسانی حرفه‌ای برای دوران پسا کرونا صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می‌شود. همچنین از جهت جمع‌آوری اطلاعات، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 335 نفر از را مدیران بانک‌های دولتی شهر تهران تشکیل داده‌اند با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب‌شده‌اند. در این تحقیق در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و جهت جمع‌آوری اطلاعات برای تائید یا رد مؤلفه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده‌شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با توجه به سؤال‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی از شاخص‌های ‌آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار برای توصیف متغیرهای پژوهش و هم‌چنین از جداول، شکل و نمودار برای توصیف اطلاعات جمعیت شناختی که داده‌های آن از پرسشنامه به‌دست‌آمده، استفاده شد. در بخش استنباطی با توجه به ماهیت پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل مسیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری 24V-SPSS و smartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد شایستگی مدیران در بانک‌های دولتی شامل شایستگی‌های فردی، فنی، تعاملی و اجرایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the competence of professional human resources for the post-corona era

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Noori 1
  • m y 2

1 Isfahan University of Medical Sciences

2 a

چکیده [English]

. The current research is an applied research. It is also descriptive and correlational in order to collect information. The statistical population of this research is made up of 335 people from the managers of the state banks in Tehran, selected by stratified random sampling method. In this research, regarding the collection of information related to the literature of the subject and the background of the research, library methods have been used, and field methods have been used to collect information to confirm or reject the components of the research. In order to analyze the data according to the research questions, descriptive and inferential statistics methods were used. In the descriptive part, descriptive statistical indicators such as mean and standard deviation were used to describe the research variables, as well as tables, figures and graphs to describe the demographic information obtained from the questionnaire. Structural equation modeling was used in the inferential part according to the nature of the research. Data were analyzed using path analysis tests. It should be noted that 24V-SPSS and smartPLS2 statistical software were used for data analysis. The results showed that the competencies of managers in state banks include individual, technical, interactive and executive competencies

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • competence
  • human resource competence
  • technical competence
  • Human resource development