نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 'گروه هوافضا، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

4 مدیر زائرین غیر ایرانی حرم مطهر امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران

5 کارشناس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه مهاجرت های بین المللی به یکی از بزرگترین مسائل و چالش های فراروی کشورهای جهان در عصر جهانی شدن مبدل شده است. از یک سو حضور مهاجرین در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی درکشورهای مهاجر پذیر تبدیل به ظرفیتی ویژه جهت توسعه آن کشورها و دست یابی به نقشی پر رنگ در حکمرانی جهانی شده است و از سویی دیگر خود عاملی برای تزلزل شاخص های امنیت و ثبات اقتصادی تبدیل گشته است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی بر مبنای تجزیه و تحلیل آمارهای موجود به بررسی تغییر رویکرد مساله مهاجرت از بعد اجتماعی به فرصت ها وچالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با تاکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر فضای ژئوپلتیک جهانی در عصر جهانی شدن پرداخته است. جهت حصول این نتیجه در این نوشتار، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روند مهاجرت و بررسی دیدگاه های کشورهای توسعه یافته به این منظر مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا چشم اندازی بر مبنای تجزیه و تحلیل روند ها برای اولویت بندی مدیریت و سیاست گذاری راهبردی در این حوزه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Migration, an approach to new exploitation, approaches and functions in the era of globalization and global governance

نویسندگان [English]

  • morteza khademi-kouhi 1
  • mohammad hassan Dehghan 2
  • Nurullah hosseinkhani 3
  • Seyed Mohammad Zolfagari 4
  • Ruhollah Khademi Kouhi 5

1 Aerospace Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Higher National Defense University, Tehran, Iran

3 Professor of National Defense University, Tehran, Iran

4 Manager of Non-Iranian Pilgrims of Imam Reza Holy Shrine, Mashhad, Iran

5 expert of the Organization of Urban Businesses and Agricultural Products of mashhad,, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Today, international migration has become one of the biggest issues and challenges facing the countries of the world in the age of globalization. On the one hand, the presence of immigrants in the social, economic and political structures of immigrant-receiving countries has become a special capacity for the development of those countries and to achieve a colorful role in global governance, and on the other hand, it has become a factor for the weakening of security and economic stability indicators. has been This research, using a descriptive-analytical approach based on the analysis of available statistics, examines the change in the approach to the migration issue from the social dimension to political, economic and security opportunities and challenges, with an emphasis on the Islamic Republic of Iran and its effects on the global geopolitical environment in The era of globalization has paid off. In order to achieve this result, in this article, identifying the factors affecting the migration process and examining the views of developed countries from this point of view, and finally, a perspective based on the analysis of trends for prioritizing management and strategic policy making in this regard. The domain is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • exploitation
  • globalization
  • global governance
  • identity crisis