نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

آنومی سیاسی به معنای بی‌ثباتی، بی‌تعادلی، بی‌هنجاری؛ بی‌قاعدگی، بی مقرراتی، ابهام سیاسی، و آشفتگی در نظم سیاسی است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه ریشه‌های آنومی سیاسی در جوامع درحال‌توسعه است. روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه-ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( آنومی سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. مدل نظری پژوهش، پارادایم ساختارگرایی - کارکردگرایی (دورکیم، مرتن، پارسنونز و گیدنز) است. نتایج نشان می‌دهد نظریه ساختارگرایی-کارکردگرایی؛ ریشه‌های آنومی سیاسی به ساختار اجتماعی و کارکرد اجزای سیستم در گذار از جامعه سنتی به مدرن نسبت می‌دهد. تغییراتی سریع؛ ناگهانی و شتابان سبب‌ساز؛ آنومی سیاسی است. از این منظر، عدم تعادل نظام سیاسی، کاهش اقتدار نظام فرهنگی(نماد و منزلت جمعی)، کژکارکردی نظام، بی‌هویتی، بیگانگی، احساس انزجار و بحران عاطفی انسان‌های مدرن، و نابودی سنت‌های اجتماعی از ریشه‌های آنومی سیاسی است. کانون تمایز متفکران آنومی سیاسی در واحد تحلیل است، به‌ گونه ای ‌که، دورکیم و مرتن نگاهی خرد-میانه به آنومی سیاسی دارند، اما پارسونز و گیدنز با نگاهی میانه-کلان، به این مسئله می پردازند. کانون مشترک این متفکران پیرامون آنومی سیاسی، به جریان نوسازی (چندگانه) بر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Understanding the Roots and Causes of Political Anomie

نویسنده [English]

  • Akbar Zolfaghari

Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Tehran

چکیده [English]

The main goal of the research is to study the roots of political anomie in developing societies. The research method is of the historical-document type, where the researcher looks for the answer to the research goal by referring to articles, books, and researches. The theoretical model of the research is the structuralism-functionalism paradigm (Durkheim, Merton, Parsons and Giddens). The results show, based on the structuralism-functionalism theory; the roots of political anomie are attributed to the social structure and the function of system components in the transition from traditional to modern society. Rapid, sudden and hasty changes are the cause of political anomie. From this point of view, the imbalance of the political system, the reduction of the authority of the cultural system (symbol and collective dignity), the malfunctioning of the system, the lack of identity, alienation, the feeling of disgust and the emotional crisis of modern people, and the destruction of social traditions are the roots of political anomie. The center of distinction of political anomie thinkers is in the unit of analysis, in such a way that: Durkheim and Merton have a micro-intermediate view on the political anomie; however; Parsons and Giddens approach this issue with a medium-macro view..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Anomie
  • Functionalism
  • Structuralism
  • Political Instability
  • Political Disorder