نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

.................

چکیده

پژوهش مزبور یک پژوهش کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. در این پژوهش، هدف آن بود تا با رتبه‌بندی ساختارهای مختلف جامعه‌ی ایران، و رتبه‌بندی شاخص‌های آن‌ها، اولویت هر کدام را در میزان توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی ایران نشان دهیم؛ که نتایج ذیل حاصل آمد: مقایسه‌ی میانگین رتبه‌ها بر اساس آزمون فریدمن نشان می‌دهد که مهم‌ترین شاخص‌های توسعه نیافتگی از نظر افراد مورد مطالعه، به ترتیب ساختار اجتماعی89/5، ساختار فرهنگی06/5، ساختار جغرافیایی27/3، ساختار اقتصادی09/3، ساختار حقوقی29/2 و ساختار سیاسی40/1 می‌باشد. همچنین در بین شاخص های ساختار اجتماعی به ترتیب پارتی‌بازی و رانت خواری83/7، فردگرایی31/6، سنتی و محافظه‌کار بودن26/6،انتقادناپذیری18/6، بی‌تفاوت بودن14/6، در بین شاخص‌های ساختار فرهنگی به ترتیب قوم‌گرا بودن افراد 96/6، دروغگو، حسود، ریاکار و متملق بودن 64/6، بیگانگی با تاریخ 33/6، در بین شاخص های ساختار جغرافیایی به ترتیب تحریم‌های خارجی02/4،دخالت بیگانه‌گان64/3،موقعیت استراتژیک52/3، حملات بیگانه‌گان49/3، در بین شاخص‌های ساختار اقتصادی به ترتیب عدم رشد فن‌آوری و پیشرفت صنعتی18/5، عدم تحصیلات عمومی رایگان99/4، عدم درآمد کافی34/4، عدم رشد اقتصادی57/3، را در میزان توسعه‌نیافتگی جامعه ایران ایفاء نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian society structures; In modern times

نویسنده [English]

  • siavash mousavirakati

.....................

چکیده [English]

The planned research is a quantitative research that was conducted with a survey method.The aim of this research was to show the priority of each structure in the level of underdevelopment of Iranian society by ranking the different structures of the Iranian society and ranking its indicators.The following results were obtained:The comparison of the average ranks based on the Friedman test shows that the most important indicators of underdevelopment according to the studied people are, respectively, social structure 5.89, cultural structure 5.06, geographical structure 3.27, economic structure 3.09, legal structure 29. 2, and the political structure is 1/40 Also, among the indicators of social structure, respectively, party-playing and rent-seeking 7/83, individualism 6/31, traditionalism and conservatism 6/26, uncriticism 6/18, indifference 6/14 Among the indicators of the cultural structure, 6/96 people are ethnocentric, 6/64 are liars, jealous, hypocrites and flatterers, 6/33 alienation from history, Among the indicators of geographical structure, in the order of foreign sanctions 4.02, interference by foreigners 3.64, strategic location 3.52, attacks by foreigners 3.49, Among the indicators of economic structure, lack of technological development and industrial progress 5.18, lack of free public education 4.99, lack of sufficient income 4.34, lack of economic growth 3.57 have

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • underdevelopment
  • geographical structure
  • social
  • economic . cultural .political
  • legal structure